Archivy: Kříže

Kaple

Doubravice, kaple Nejsvětější Trojice

 

Doubravice, kaple Nejsvětější Trojice, poč. 19. století

 

Zděná stavba, v bočních fasádách vždy jedno okno. Dřevěné dvoukřídlé dveře jsou zasazeny do jednoduchého žlutého portálu. Plocha dveří je rozdělena do 6 polí – 4 čtverce a 2 obdélníky, vždy dvě pole naproti sobě jsou stejně zdobené řezbou. Čelní strana je zdobena v rozích pilastry, kolem kaple obíhá profilovaná korunní římsa. Pilastry a římsa jsou žluté. Římsa nese štít, ve kterém je výklenek s oválným oknem. Na vrcholu štítu je posazena kamenná šiška. Kaple je se zvoničkou.

 

STAV: restaurováno v roce 2005.

MATERIÁL: cihly

 

LITERATURA:

Novák, J. Dějiny Moravičan a Doubravice. Obecní úřad Moravičany 1993, s. 118.

Zakládací listiny není. O kapli se však, jak je v seznamu z roku 1833 podotknuto, obec Doubravice. Obraz Panny Marie, který v ní býval, byl později (1893?) vyměněn za obraz Nejsvětější Trojice. Roku 1893 dal klenovický farář, doubravický rodák Tomáš Wiederman u příležitosti svého pětadvacetiletého kněžského jubilea důkladně kapli opravit zevně i zevnitř. Jeho bratr, obchodník v Bouzově, věnoval na udržování kaple 300 korun. MV v Doubravici kapli pěkně opravil.

 

Také:

http://www.turistika.cz/mista/doubravice-moravicany-kaple-nejsvetejsi-trojice

 

Socha Panny Marie u kostela

obrázekobrázek obrázek

Socha Panny Marie před kostelem, začátek 19. století

Sokl o půdorysu čtverce stojí na jednom stupni, navazuje na něj vyšší, hranolový, nahoře odstupněný podstavec. Podstavec plynule přechází do kónického dříku, jenž je ze všech stran opatřen mramorovými deskami. Na přední desce je nápis: O MARIA BEZ Poskvrny hříchu prvotného počatá oroduj za nás kteří se k tobě utíkáme. Odpustky. Dřík zakončuje profilovaná římsa, na které je postavena socha Panny Marie stojící na srpku měsíce s hadem. Ruce má sepjaté k modlitbě.

 

STAV: pískovec narušen zvětráním

 

MATERIÁL: pískovec, mramor

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

Literatura a internetové zdroje:

https://www.turistika.cz/mista/pavlov-socha-panny-marie/detail

https://www.drobnepamatky.cz/node/17826

http://www.regionmohelnicko.cz/o/socha-p-marie-pavlov

 

Kříž u školy

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

obrázekobrázekobrázek

Kříž u školy, naproti kostelu, 1864

Sousoší stojí na dvou stupních, sokl má předsunutou střední část a původně nesl dnes již nečitelný nápis. Odsazený podstavec má stejný půdorys jako sokl. Střední část jeho čelní strany je  zdobena reliéfem sv. Prokopa v mělké nice, boční části jsou zdobeny prázdnými mělkými nikami. Na pravé straně podstavce je v zahloubené nice reliéf sv. Metoděje a na levé straně sv. Cyrila. Zadní strana podstavce nese nápis: Obnoven r. 1936. Pod tím vpravo je málo čitelný nápis: Gustav Vitoul, pozlacovač Loštice. Velký rytý nápis zní: Pod praporcem Pane Kříže tvého Jistá obec naše štěstí svého. Postaven L. P. 1864. S přispěním dobrodincu: Florian Lavička Josef Wyjidaček, Jozef Bilek a manželka Kateřina, a s obecní kasy pod představem obce: Jozef Wykydal, Jozef Kuba a Jozef Hönig. Podstavec zakončuje profilovaná římsa, ze které vyrůstá dřík v dolní části rozšířený, se zaoblenými hranami a rohy. Dřík je členěn rytými rámci s vykrajovanými rohy. Zaoblen a rozšířen je pouze z pohledové strany, zadní strana je rovná stejně jako podstavec. V čelní straně je dřík zdoben reliéfem kalicha s hostií, vinnou révou a obilnými klasy. Po stranách dříku stojí na římse samostatné sochy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. Dřík je zakončen profilovanou římsou, na kterou navazuje kříž s tělem Krista. Kříž je v dolní části zdoben motivem rokaje. Sousoší je oploceno nízkým kovaným plotem.

 

STAV:  2006: spodní sokl s nečitelným nápisem – oprýskaný a zvětralý pískovec, zbytky zlacení na reliéfech a na zdobných prvcích mělkých nik. Dřík je ve spodní části zpevněn kovovými obručemi. Kov na plotu rezavý.

 

MATERIÁL: pískovec, kov

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

Literatura a internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/28116

 

Boží muka na cestě do Žádlovic

obrázekobrázekobrázek

Boží muka na cestě směrem do Žádlovic, 18. století

Stavba byla zbudována po levé straně silnice z Pavlova do Žádlovic. Jedná se o zděná boží muka hranolového typu. Fasáda je členěna dvěma jednoduchými zaoblenými římsami na třetiny. V čelní straně je v dolní třetině mělká obdélná prohlubeň, stejně jako na bocích. Ve střední třetině se nachází hluboký obdélný výklenek s obrázkem anděla strážného, na bocích jsou mělké obdélné prázdné prohlubně. Fasáda je úplně nahoře zakončená jednoduchou římsou, na ni nasedá stanová stříška, z jejíhož vrcholu vyrůstá kovový křížek.

 

STAV: omítka oprýskaná

 

MATERIÁL: cihly, kov

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

Literatura:

Jílek, F. H.: Historický místopis kraje. Vydáno v roce 1941, s. 10. Havelkovo muzeum v Lošticích, H 2874.

 

Při okresní silnici vedoucí z Loštic do Pavlova je boží muka bez nápisu. Kdy byla postavena, nepodařilo se zjistiti. Také není pamětníka, který by si pamatoval, z jakého důvodu byla postavena. Jen lidové podání nezaručeně vypráví, že boží muka jest postavena v době morové v letech 1855 – 60, kdy jistá rodina Jakšova v Pavlově byla postižena morem. Onemocnělo prý všech 7 členů rodiny. Mor se však dále po vesnici nerozšířil, proto postavili občané na památku boží muka. Toto podání jest lidové, pravost nelze bezpečně ověřiti.

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/11866

 

Boží muka jsou zapsána v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1080.

 

Čtyřboká hranolová boží muka na podnoži, oddělená kordónovou římsou, členěná pravoúhlými prohlubněmi na všech stranách. V kaplici pravoúhlý obdélný výklenek, po stranách vpadliny, zakončené představenou hlavní římsou a stanovou stříškou s dvouramenným křížkem.

Velmi pěkná boží muka ojedinělého typu. Malebný doplněk krajiny, pohledová dominanta při příjezdu do obce.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/bozi-muka-537758

 

Kříž na začátku obce

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

obrázekobrázek

Kříž na začátku obce, 1897

Na dvou stupních stojí hranolový sokl, který má v čelní straně vročení 1897 a v pravém dolním rohu nápis: G. Czepa Müglitz. Na sokl navazuje odstupňovaný podstavec, který na nižším dolním stupni nese německý nápis: Errichtet zur Ehre Gottes von Franz und Josefa Cech. V čelní straně podstavce je v zahloubeném rámci reliéf Panny Marie Immaculaty a pod ní německy text: Unbelleckte Empfangnis (Neposkvrněné početí), na levé straně podstavce je v mělké nice polovystupující plastická postava světice s atributy (tesařská sekera, mučednická palmová ratolest v ruce), pod ní nápis: Hl. Josefa (nějaký anachronismus, zřejmě odkaz na křestní jméno donátorky, světice se jménem Josefa není). Na pravé straně taktéž v mělké nice polovystupující plastická postava muže, sv. Františka v mnišském rouše s růžencem uvázaným v pase a s kříži v ruce, pod postavou je nápis: Hl. Franziskus. Podstavec je zakončen do trojúhelníku segmentově vypnutou profilovanou římsou, v jejímž středu je umístěn reliéf okřídlené hlavičky andělíčka. Na římsu nasedá nízký dřík s reliéfem kalicha s hostií, vinnou révou a obilnými klasy. Dřík je zakončen profilovanou římsou, ze které vyrůstá kamenný kříž s tělem Krista. Celý kříž je oplocený nízkým kovaným plotem.

 

STAV: pískovec místy zvětralý a oprýskaný

 

MATERIÁL: pískovec, kov

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

Kaple se zvoničkou

obrázekobrázekobrázek

Kaple se zvoničkou

Kaple se nachází ve středu obce, má půdorys čtverce, vzadu s výklenkem. Fasáda je členěna lizénovým rámcem, v bočních zdech jsou půlkruhová okna. Čelní štít má tvar trojúhelníku, vstupní dveře jsou dřevěné, dvoukřídlé, v horní části zakončené do půlkruhu, který je prosklený a paprskovitě členěný. Zvonička je hranolová, v bočních stranách s otvory. Stříška má tvar jehlanu a na jejím vrcholu se nachází jednoduchý křížek.

 

STAV: 2006 – opraveno, rekonstruováno

 

MATERIÁL: cihly

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

Literatura a internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/17963

 

Kříž u kapličky

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

Kříž u kapličky, 1828

Na jednom stupni stojí sokl o půdorysu čtverce, který je v horní části odstupněný. Na sokl navazuje hranolový podstavec, který je z čelní strany zdoben v rytým rámcem s reliéfem postavy muže s radlicí (sv. Isidor). Ve spodní části je v rytém rámci datace 1828. Na levé straně je v rytém rámci reliéf postavy muže s liliovou ratolestí (blíže neurčený světec) a na pravé straně je – taktéž v rytém rámci – reliéf světice v řádovém rouchu a s palmovou ratolestí (blíže neurčená). Podstavec je zakončen širokou profilovanou římsou, která nese hranolový kónický dřík s reliéfem nástrojů mučení Krista – kopí, houba. Profilovaná římsa odděluje dřík a kříž s tělem Krista.

 

STAV: pískovec narušen zvětráním, rysy tváří nečitelné, především u světce, reliéfy postav natřené stříbřenkou

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, autor Jaromír Mašek.

 

Literatura:

Jílek, F. H.: Historický místopis kraje. Vydáno v roce 1941, s. 15. Havelkovo muzeum Loštice, H 2874.

Na obecním pozemku vedle osamocené kaple na trávníku nad lechovským rybníkem je kamenný kříž, jehož spodek je již hodně otlučen. Jak nápis hlásá, byl postaven v r. 1828. Na zadní straně kříže je nápis: Zur Ehre Gottes renovire durch Franz Appel und Terezka Hönig. Anno 1868. Stafirt Franz Havelka, maler von Loschitz.

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/28117

 

Kaplička se zvoničkou

OBRÁZEKOBRÁZEKobrázekobrázek

Kaplička se zvoničkou

Nově rekonstruovaná a opravená kaplička, zděná stavba obdélného půdorysu s výklenkem dozadu. Fasády členěny lizénovým rámcem, v bočních fasádách půlkruhová okna, vstupní dřevěné dvoukřídlé dveře. Fasády zakončuje oběžná profilovaná korunní římsa. Čelní štít ve tvaru trojúhelníku s obdélným oknem.

 

STAV: v roce 2006 – po rekonstrukci, opraveno

 

MATERIÁL: cihly

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/17961

 

Kříž pod Hudouskovými, U Parku

Kříž pod Hudouskovými, U ParkuKříž pod Hudouskovými, U ParkuKříž pod Hudouskovými, U ParkuKříž pod Hudouskovými, U ParkuKříž pod Hudouskovými, U Parku

Kříž pod Hudouskovými, U ParkuKříž pod Hudouskovými, U ParkuKříž pod Hudouskovými, U ParkuKříž pod Hudouskovými, U Parku

Kříž pod Hudouskovými, U ParkuKříž pod Hudouskovými, U Parku

Kříž pod Hudouskovými, U Parku, 1768

Na dvou stupních je postaven sokl s předsunutou střední částí, který má v čelní straně při horním okraji uprostřed rytou dataci: Anno 1768. Na soklu stojí podstavec z obou stran podepřený volutovými křídly. V zahloubeném rámci v čelní straně podstavce je reliéf Panny Marie Bolestné. Podstavec zakončuje profilovaná římsa, která je ve středu segmentovitě vypnutá. Na římsu nasedá dřík zdobený ze čtyř stran vpadlým rámcem, čelní rámec je vyplněn páskou. Dřík je zakončen profilovanou římsou nesoucí jetelový kříž s tělem ukřižovaného Krista.

 

STAV: dobrý, po renovaci

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 8. 8. 2012, 25. 4. 2018, 2. 6. 2018 a 9. 6. 2018, Ivana Valentová.

 

LITERATURA:

Kříž stál původně o několik metrů výše a byl nasměrován k východu. Při renovaci na počátku 21. století byl přesunut z bezpečnostních důvodů na dnešní stanoviště.

Valentová, I.: Kříž s korpusem Krista v ulici U Parku – 250 let. Štítecký list, 2. 8. 2018, s. 5.

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.

 

Sv. Trojice – ulice Na Pilníku – dříve Školní

Sv. Trojice - ulice Na Pilníku - dříve ŠkolníSv. Trojice - ulice Na Pilníku - dříve ŠkolníSv. Trojice - ulice Na Pilníku - dříve ŠkolníSv. Trojice - ulice Na Pilníku - dříve ŠkolníSv. Trojice - ulice Na Pilníku - dříve Školní

Sv. Trojice - ulice Na Pilníku - dříve Školní

Sousoší sv. Trojice, ulice Na Pilníku (dříve Školní), 1860

Na jednom stupni stojí sokl s předsunutou střední částí a v horní části odstupněný, na něj nasedá hranolový podstavec z obou stran podepřený volutovými křídly. Podstavec má v přední straně v zahloubeném rámci reliéf Panny Marie Neposkvrněného početí (Immaculata) – mladá dívka stojí na zeměkouli a jednou nohou drtí hlavu hada (draka), ruce má sepnuté. Voluty jsou zdobeny pásky, konce volut obloučky a obdélníky. Na zadní straně podstavce je rytý nápis v němčině: Errichtet v Johan und Theresia Kobek im Jahre 1860. Profilovaná, vpředu do segmentu prohnutá římsa zakončuje podstavec a nese dřík. Dolní část dříku je rozšířena a zdobena v čelní straně dekorem palmových listů. Na těle dříku jsou rytá písmena IHS – zkratka Ježíšova jména. Dřík je zakončen profilovanou římsou, na které je posazeno sousoší Nejsvětější Trojice – vlevo sedící postava Krista držícího kříž, vpravo sedící postava Boha Otce, který pravou rukou ukazuje vzhůru na holubici – Duch svatý – a v levé ruce drží žezlo. Holubice je umístěna mezi oběma postavami nahoře.

 

STAV: dobrý, po renovaci

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 30. 8. 2016 a 1. 10. 2016, Ivana Valentová.

 

Původně stávalo sousoší před rodinným domem ve Školní ulici.

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.

 

Sv. obrázek před mostem

Sv. obrázek před mostem, ulice ŠirokáSv. obrázek před mostem, ulice ŠirokáSv. obrázek před mostem, ulice Široká

Sv. obrázek před mostem, ulice Široká

Na kovovém sloupku je připevněna dřevěná schránka obdélníkového tvaru, krytá plechovou červenou stříškou. Schránka je modře natřená a přední část je prosklená a otevírací. Uvnitř se nachází barevný obrázek v dřevěném rámečku – Panna Marie držící mrtvé tělo Krista, které je zahaleno do bílé roušky. Ve schránce je místo pro malý džbánek na květiny.

 

STAV: barva je na několika místech oprýskaná

 

MATERIÁL: dřevo, papír, kov

 

Fotografie ze dne 25. 4. 2018, Ivana Valentová.

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/23374

 

Sv. Anna u hřbitova

Socha sv. Anny u hřbitovaSocha sv. Anny u hřbitovaSocha sv. Anny u hřbitovaSocha sv. Anny u hřbitovaSocha sv. Anny u hřbitova

Socha sv. Anny u hřbitovaSocha sv. Anny u hřbitovaSocha sv. Anny u hřbitova

Socha sv. Anny u hřbitova, 1769

Na dvou stupních stojí sokl v půdorysu ve tvaru kříže, na něj nasedá hranolový podstavec z obou stran podepřený volutovými křídly. V čelní straně podstavce je reliéf světice a nad ním je zlacený nápis: „S ANNA ORA PRO NOBIS“. Na zadní straně podstavce je datace: 1769. Volutová křídla jsou zdobena rytým rámcem. Podstavec zakončuje profilovaná, ve středu segmentově prohnutá římsa. Postava sv. Anny stojí na stylizované skále, figura je zobrazena v kontrapostu, pravou nohu má vykročenou a oběma rukama přidržuje u pravého boku otevřenou knihu (Písmo), hlava je otočena k levému rameni. Celá postava je zahalena do pláště, který volně splývá od hlavy přes celou figuru. Zezadu je na hlavě připevněna zlacená paprskovitá svatozář. Postava je pojata dynamicky s expresivním výrazem ve tváři.

 

STAV: dobrý, po renovaci

 

MATERIÁL: pískovec, kov

 

Fotografie ze dne 28. 2. 2008, 8. 8. 2012, 23. 3. 2016, Ivana Valentová.

 

LITERATURA:

Socha je zapsána v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1154, parc. číslo 1588 o.p.

 

Jde o kvalitní barokní sochu.

https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=534274&sequence=2&mode=fulltext&region%5B0%5D=Olomouck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=%C5%A0umperk&municipality%5B0%5D=%C5%A0t%C3%ADty&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/17511

http://www.stity.cz/informacni-centrum/pamatky-mesta/

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.

 

Morový sloup

Sloup se sochou Panny MarieSloup se sochou Panny MarieSloup se sochou Panny MarieSloup se sochou Panny Marie

Sloup se sochou Panny MarieSloup se sochou Panny MarieSloup se sochou Panny MarieSloup se sochou Panny MarieSloup se sochou Panny Marie

Sloup se sochou Panny Marie, 1716

Na třech stupních stojí hranolový sokl, který má ve všech čtyřech stranách v zahloubených rámcích reliéfy – symboly pěti ran Kristových, mariánský monogram, monogram Krista IHS se třemi hřeby v paprsčitém kotouči a reliéfní poprsí sv. Jana Nepomuckého. Na rámu nad reliéfy je tesaný text: „RENOV / IM / IAH : /1868 VON D: FRAU / ANTONIA SCHULZ / GEB. BARTUSCH.“ Nad reliéfem pěti ran Kristových je na plintu pod sloupem nápis: „RE 1852“ a nad reliéfem s písmeny IHS je datace: „1716“.

Sokl je zakončen profilovanou římsou nesoucí hladký sloup zakončený čtyřbokou hlavicí s okřídlenými hlavičkami andílků, které jsou zlacené. Na hlavici je postavena figura Panny Marie s Ježíškem sedícím na její pravé ruce a držícím jablko, v levé ruce drží Marie žezlo. Koruny a královské atributy jsou pozlaceny.

 

STAV: restaurováno v letech 2012–2013

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 1. 10. 2007, 1. 11. 2013 a 26. 9. 2016, Ivana Valentová.

 

 

LITERATURA:

Mariánský sloup je zapsán v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1152.

https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=535026&sequence=5&mode=fulltext&region%5B0%5D=Olomouck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=%C5%A0umperk&municipality%5B0%5D=%C5%A0t%C3%ADty&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

 

Sloup se sochou Panny Marie byl postaven v roce 1716 na památku ukončení morové epidemie, která postihla tehdejší Šilperk (dnes Štíty) v letech 1713–1715. Patří mezi nejstarší kamenosochařské památky ve Štítech. Jedná se o barokní skulpturu s prvky lidového charakteru.

Během let prošel několikrát renovacemi, a to v roce 1852, 1868, 1996 a naposledy v letech 2012–2013.

Valentová, I.: Střípky ze Šilperska a Štítecka. Morový sloup se sochou Panny Marie – 300 let. Štítecký list, 5. 12. 2016, č. 6, s. 10.

http://www.stity.cz/wp-content/uploads/2016/12/%C5%A0t%C3%ADteck%C3%BD-list-%C4%8D.6-2016.pdf   (PDF)

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/13282

http://www.stity.cz/informacni-centrum/pamatky-mesta/

https://www.turistika.cz/mista/stity-barokni-morovy-sloup-se-sochou-panny-marie/detail

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.

 

Kříž před kostelem

Kříž před kostelemKříž před kostelemKříž před kostelemKříž před kostelem

Kříž před kostelemKříž před kostelemKříž před kostelemKříž před kostelem

Kříž před kostelem, 1859

Na dvou stupních je hranolový, v horní části odstupňovaný sokl, na kterém je posazen vyšší podstavec. V čelní straně je v horní části mělké niky plastický reliéf Nanebevzetí Panny Marie, pod tím reliéf se stojícími apoštoly. Nika je rámována po stranách polosloupy zakončenými hlavicemi zdobenými akantem. Vzadu na podstavci rytá datace 1859. Následuje profilovaná římsa, ve středu segmentově vypnutá do trojúhelníku, která je v dolní části zdobena listovcem a obloučkovým vlysem. Na římsu nasedá kříž s tělem ukřižovaného Krista.

 

STAV: dobrý

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 1. 10. 2007, 8. 8. 2012, Ivana Valentová.

 

LITERATURA:

Kříž je zapsán v Seznamu nemovitých kulturní památek okresu Šumperk pod číslem 1151/2, parc. číslo 1595/4 o.p.

https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1141790

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/17471

http://www.stity.cz/informacni-centrum/pamatky-mesta/

 

 

V létě roku 1952 (právě když ke kostelu přicházel pohřební průvod) se rozlomil a spadl jeden ze dvou kaštanů rostoucích před kostelem. Koruna stromu těžce poškodila kříž před kostelem. Oba kaštany byly poté odstraněny. Ještě na fotografiích z roku 1955 je vidět pouze podstavec kříže, teprve po tomto roce byla památka opravena.

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.

 

Kalvárie

Sousoší Kalvárie před Valentovým statkemSousoší Kalvárie před Valentovým statkemSousoší Kalvárie před Valentovým statkemSousoší Kalvárie před Valentovým statkemSousoší Kalvárie před Valentovým statkem

Sousoší Kalvárie před Valentovým statkemSousoší Kalvárie před Valentovým statkemSousoší Kalvárie před Valentovým statkem

Sousoší Kalvárie před Valentovým statkem, 1808

Na jednom stupni stojí sokl o půdorysu kříže, čelní strana je konvexně prohnutá. Na sokl nasedá hranolový podstavec z obou stran podepřený volutovými křídly zdobenými šrafováním a květinovým dekorem. Na podstavci je v dolní části rytý rámec s rozvilinovým dekorem a nad tím je reliéf s námětem klečící Máří Magdaleny, který je po stranách lemován svislým pletencem a květinovým dekorem v horních rozích. Nad reliéfem je zavěšen plastický nahoře stočený feston, který přechází na boční strany podstavce. Podstavec zakončuje široká profilovaná římsa zdobená zubořezem a lístkovcem. Římsa je segmentově vypnutá a ve středu je zdobena plastickým reliéfem holubice – Duch svatý. Na zadní straně podstavce je rytý německý nápis: Errichtet  von Joseph Schember Ehegattin Franciska gebohrne Philip den 7 July 1808. Pod nápisem je jednoduchý rostlinný motiv. Na římse jsou po stranách umístěny sochy se zlacenou svatozáří – vlevo Panna Marie lomící rukama a vpravo truchlící sv. Jan. Mezi sochami je postaven dřík, který je ve spodní části mírně rozšířen a zdoben pletencem. Střední část dříku s dvojitým rytým rámcem je po stranách zdobena penízkovým motivem a bohatým plastickým reliéfem se třemi růžemi a drobnými kvítky a lístky. Ryté rámce jsou také i v bočních stranách dříku. Profilovaná římsa zakončující dřík je segmentově vypnutá a ve středu přerušená a stočená do volut, do kterých je zavěšen plastický klasicistní ve středu stočený feston, který přechází na boční strany dříku, kde je symetricky zavěšen. Kříž s tělem ukřižovaného Krista má patku zdobenou pletencem. Dynamicky je pojata rouška na těle Krista.

 

STAV: dobrý, na plastikách P. Marie a sv. Jana je na několika místech zelený mech

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 8. 8. 2012, Ivana Valentová.

 

LITERATURA:

Sousoší je zapsáno v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1155.

Původně stála Kalvárie vedle školy č. p. 225, přemístěno na nám. Míru.

V roce 1986 bylo sousoší restaurováno.

https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=534370&sequence=3&mode=fulltext&region%5B0%5D=Olomouck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=%C5%A0umperk&municipality%5B0%5D=%C5%A0t%C3%ADty&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/23112

http://www.stity.cz/informacni-centrum/pamatky-mesta/

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.

 

Bartoňův kříž

Bartoňův křížBartoňův křížBartoňův kříž

Bartoňův křížBartoňův kříž

Bartoňův kříž, 1894

Na dvou stupních je postaven hranolový sokl nahoře v přední a bočních stranách odstupněný, na zadní straně s rytým nápisem: Zrenovováno r. 2006. Na sokl nasedá podstavec, který je v dolní třetině lehce rozšířen. V čelní straně podstavce je v zahloubeném oválu rytý zlacený kříž a německý text: Zur Ehre Gottes und zur Erinerung an den Tod der Anna Barton. Besitzer in dieses Grund’s erfolgt am 29. October 1894. Podstavec je zakončen profilovanou, ve středu segmentovitě prohnutou římsou. Navazuje samotný kříž s ukřižovaným tělem Krista, které je zlacené.

 

STAV: kříž je po renovaci

 

MATERIÁL: mramor, kov

 

Fotografie ze dne 25. 4. 2018, Ivana Valentová.

 

 

Příběh:

Bartoňův kříž stojí v lese při cestě k Horním Studénkám. Dnes kolem něho vede modrá turistická značka. Kříž byl postaven Josefem Bartoněm (pocházel z domu č. 9 na náměstí, kde byla 1. česká škola) na památku neštěstí.

Jeho rodiče pracovali v lese a jeho matku Annu Bartoňovou (roz. Felcmannovou z Čenkovic) zabil v tomto místě roku 1894 blesk. Jde o rodinnou památku, kterou nechala rodina (Kuttichovi a Moravcovi) renovovat v roce 2006.

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.

 

Sv. Trojice – před bývalou farou

Sousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farouSousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farouSousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farouSousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farouSousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farou

Sousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farouSousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farouSousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farou

Sousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farou, 1825

Na dvou stupních je postaven sokl s předsunutou konvexně prohnutou střední částí, který má v čelní straně německy nápis: Gestif(l) von den Eheteuten(?) Georg et Rosa Fabianek  Erbachter alhier am 24 oktober 1825. Sokl je na bočních stranách zdoben rytým rámcem s dekorem a se zvýrazněnými rohy. Na sokl nasedá hranolový podstavec, který podpírají ze dvou stran volutová křídla. Podstavec je členěn dvěma rámci, ve spodním, který i plasticky vystupuje, je pomocí ryté linie vytvořen širší rámec, který je ve středu horního okraje přerušen a stočen do volut. Nad ním je druhý rámec s vybranými rohy, v ploše s reliéfem sv. Jiří. Boční volutová křídla jsou zdobena ze stran rytým rámcem uvnitř s rostlinným dekorem. Vrchol podstavce zakončuje široká profilovaná segmentovitě vypnutá římsa ve středu s ornamentem mušle a kovovým závěsem na lucernu. Na římse jsou po stranách umístěni dva modlící se andělé, mezi nimi je postaven dřík, který má čelní stranu mírně konvexně prohnutou. Na dříku je v reliéfu sv. Rozálie, mladá dívka s věncem růží na hlavě, v ruce drží palmovou ratolest a vedle ní je na soklu košík s květinami. Boční strany dříku jsou zdobeny rytým rámcem uvnitř s dekorem a horní hrana je zvýrazněna odstupněním. Vrchol tvoří sousoší Nejsvětější Trojice – Bůh Otec s papežskou korunou na hlavě drží mezi koleny kříž s ukřižovaným tělem Krista, ruce má na příčném břevnu. U paty kříže je reliéf holubice – Duch svatý. Bůh má přes ramena plášť, který tvoří pozadí sousoší, na prsou je sepnutý.

 

STAV: pískovec je v dobrém stavu, pravděpodobně po renovaci

 

MATRIÁL: pískovec, kov

 

Fotografie ze dne 1. 10. 2016, 15. 4. 2018 a 31. 8. 2018, Ivana Valentová.

 

Kříž za potokem

Kříž za potokemKříž za potokemKříž za potokemKříž za potokemKříž za potokemKříž za potokem

Kříž za potokem, 1880

Kříž stojí na třech schodech, pod kterými je z přední strany vidět vrstva dalších kamenů, tvořících zpevněné podloží pod křížem. Obdélný sokl je nahoře odstupněný a nese hranolový podstavec, v jehož čelní straně je vsazena kamenná deska s německým špatně čitelným rytým nápisem: Errichtet zur Ehre Gottes von Ignac (?) (….) P (…)scha (..) im Jahre 1880. Podstavec je zakončen profilovanou římsou, která nese samotný kříž. U paty kříže uprostřed je kovový závěs pro lucernu (ta chybí). Kříž je zdoben v dolní části litinovým reliéfem Panny Marie Bolestné a v horní části litinovým tělem ukřižovaného Krista.

 

STAV: pískovec je zvětralý, na několika místech porostlý mechem, rytý text na vsazené desce je velmi špatně čitelný, deska je ušpiněna od koroze, kříž s tělem Krista pravděpodobně není původní, litinové části jsou napadené korozí

 

MATERIÁL: pískovec, litina, žula (?)

 

Fotografie ze dne 15. 4. 2018, Ivana Valentová.

 

Kříž před Holubcovými

Kříž před HolubcovýmiKříž před HolubcovýmiKříž před HolubcovýmiKříž před Holubcovými

Kříž před Holubcovými, 1881

Pískovcový kříž stojí na dvou stupních. Hranolový nižší sokl nese obdélný podstavec, který má v čelní straně vloženou šedou kamennou desku s rytým nápisem v němčině: Errichtet zur Ehre Gottes von Anton u.Mariana Müller im Jahre 1881. Podstavec je zakončen profilovanou římsou, na kterou nasedá nízký dřík s připevněnou kovovou soškou Panny Marie Bolestné. Na dřík navazuje kříž s tělem ukřižovaného Krista.

 

STAV: pískovec místy zvětralý a porostlý mechem, kovová soška napadena korozí, Kristus měl pravděpodobně původně bederní roušku zlacenou – zbytky zlacení a polychromie

 

MATERIÁL: pískovec, kov, žula (?)

 

Fotografie ze dne 15. 4. 2018, Ivana Valentová.

 

Kříž před zastávkou

Kříž vpravo dole před zastávkouKříž vpravo dole před zastávkouKříž vpravo dole před zastávkou

Kříž vpravo dole před zastávkouKříž vpravo dole před zastávkou

Kříž vpravo před zastávkou, 1906

Na jednom stupni stojí sokl nesoucí odstupněný hranolový podstavec. Horní nižší část podstavce má v čelní straně vloženou desku s textem: (…) Gottes gewidmet von Anna Knappe 1906. Na podstavec nasedá hranolový dřík zdobený v rytém rámci reliéfem Panny Marie Bolestné. Dřík je zakončen trojúhelným štítem, který nese kříž s litinovým Kristem. Uprostřed štítu je v čelní straně kovová rozeta.

 

STAV: pískovec je zelený od mechu, kovové prvky jsou zrezivělé, první slovo textu je nečitelné

 

MATERIÁL: pískovec, litina

 

Fotografie ze dne 16. 4. 2018, Ivana Valentová.

 
 

Areál kostela – kříž s Ježíšem

Areál kostela kříž s JežíšemAreál kostela kříž s JežíšemAreál kostela kříž s JežíšemAreál kostela kříž s Ježíšem

Kříž u kostela, nedatováno, 19. století

Na dvou stupních, přičemž vrchní je při horní hraně rozšířený, je posazen hranolový sokl. Na něj navazuje podstavec, který má v čelní straně v mělké nice reliéf Panny Marie Bolestné. Podstavec zakončuje trojúhelný štít, uvnitř něhož je reliéf Božího oka. Na štít navazuje nízký dřík, který je zdoben reliéfem s motivem kalicha s vinnou révou a obilnými klasy. Menší trojúhelný štít odděluje dřík od kříže s tělem ukřižovaného Krista.

 

STAV: dobrý, na několika místech mezi stupni a soklem skvrny po mechu

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 15. 4. 2018, Ivana Valentová.

 

Sv. obrázek při staré cestě z Crhova

Sv. obrázek při staré cestě z CrhovaSv. obrázek při staré cestě z CrhovaSv. obrázek při staré cestě z Crhova

Svatý obrázek, sv. Anna, při staré cestě do Crhova

Na plotovém sloupku je umístěn dřevěný rámeček, zadní strana je v dolní části ozdobně vyřezána, v přední straně je rámeček na jednom boku zdoben soustruženým sloupkem (na druhé straně byl pravděpodobně také). Vrchní část je zakončena do půlkruhu a krytá plechem, kopírujícím tvar půlkruhu, ve středu plochy je malý kovový jetelový křížek. Uvnitř pod sklem je barevný tisk zobrazující Sv. Annu učitelku – vpravo žena v zeleném plášti, červených šatech, přes hlavu má tmavě modrou kapuci, nad hlavou svatozář. Pravou ruku má ohnutou v lokti a druhou rukou drží kolem ramen dívku. Dívka stojící vedle sv. Anny (Panna Marie) má dlouhé vlasy a je oděna do červeného šatu, ruce má sepnuté před sebou a vzhlíží k ženě.

 

STAV: dobrý, chybí soustružený sloupek z rámečku

 

MATERIÁL: dřevo, papír, sklo, kov

 

Fotografie ze dne 2. 9. 2018, Ivana Valentová.

 

Svatý obrázek pod Koubkovými

Svatý obrázek pod KoubkovýmiSvatý obrázek pod KoubkovýmiSvatý obrázek pod Koubkovými

Svatý obrázek pod Koubkovými

Na stromě je v čtvercovém dřevěném rámečku se stříškou pod sklem umístěn barevný tisk s námětem mladé ženy držící na prsou spící dítě. Žena má tmavé vlasy, na hlavě barevný (žluto-červený) šátek, oděna je do modrého šatu. Dítě má světlé vlasy a je oblečeno do světle modré košilky. Pod obrázkem je zavěšen dřevěný hranatý truhlík na květináč s květinou.

 

STAV: dobrý

 

MATRIÁL: dřevo, papír, sklo

 

Fotografie ze dne 12. 6. 2018, Ivana Valentová.

 

Křížek na lípě za hřbitovem

Křížek na lípě za hřbitovemKřížek na lípě za hřbitovem

Kříž na lípě za hřbitovem, nedatováno

Na kmeni lípy je připevněn kamenný kříž s ukřižovaným tělem Krista, které je bíle natřeno. Trnová koruna a rouška jsou zlaceny. Kříž je zespodu podepřen dřevěnou podpěrou a ke stromu je připevněn pomocí dvou kovových pásů umístěných na podélném břevnu v horní a dolní části.

 

STAV: kříž je v horní části pod křížením ramen napříč prasklý, zlacení na Kristovi je setřené, umístění kříže je nepůvodní

 

MATERIÁL: kámen, kov

 

Fotografie ze dne 12. 6. 2018, Ivana Valentová.

 

Kříž u silnice

Crhov - kříž u silniceCrhov - kříž u silniceCrhov - kříž u silniceCrhov - kříž u silnice

Crhov - kříž u silniceCrhov - kříž u silnice

Kříž u silnice, 1908

Na jednom zahloubeném stupni stojí hranolový sokl, který je v horní části odstupněný. V čelní straně má rytý nápis: „Darováno od dobrodinců L.P. 1908“. Na sokl navazuje podstavec se zahloubenou mělkou nikou, ve které je litinový reliéf Panny Marie Bolestné. Reliéf i rámec niky jsou natřeny zlatavou barvou. V horní části podstavce je pomocí očka připevněna kovová lucerna. Podstavec zakončuje jednoduchá římsa nesoucí nízký kónický dřík, který je zdoben reliéfem kalicha s hostií v zahloubeném rámci. Kalich i rámec jsou natřeny zlatavou barvou. Kříž nese pískovcový plastický korpus ukřižovaného Krista.

 

STAV: pískovec je místy zvětralý, rytý nápis je těžko čitelný, Kristovi chybí prsty na rukou; tělo Krista, reliéf P. Marie Bolestné a kalich jsou natřeny zlatavou barvou, na kříži jsou zelené skvrny (pravděpodobně od měděné barvy)

 

MATERIÁL: pískovec, litina, plech

 

Fotografie ze dne 12. 6. 2018, Ivana Valentová.

 

Kříž pod Valentovým mlýnem

Kříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na CrhovKříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na CrhovKříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na CrhovKříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na CrhovKříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na CrhovKříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na Crhov

Kříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na CrhovKříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na CrhovKříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na CrhovKříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na Crhov

Kříž pod Valentovým mlýnem, 1896

Na jednom stupni stojí hranolový sokl o půdorysu kříže. V čelní části soklu je rytý nápis: „Pochválen buď Ježíš Kristus“. Na sokl nasedá hranolový podstavec, který je po stranách podepřen volutovými křídly. Křídla jsou zdobena plastickým rostlinným dekorem. V čelní straně podstavce je v zahloubeném rámci reliéf Nejsvětější Trojice, pod kterou jsou dvě okřídlené hlavičky andělů. Rámec je zdoben festony. Plocha zadní strany volutových křídel zdobena není, pouze rytý dekor na volutách. Na těle zadní strany podstavce je v rytém rámci nápis: „Opraveno Ke cti a chvále Boží od Jana a (…)eo(a)lie Havelkových 1896“. Pod tímto nápisem je v dolní části ještě druhý rytý text, bohužel již špatně čitelný: „… od Josefa a …Valentových“. Vrchol podstavce zdobí reliéf okřídlených hlaviček dvou andělů, nad kterými se klene segmentovitě prohnutá profilovaná římsa, ve středu římsy je kovové očko na zavěšení lucerny. Na římsu nasedá členitý dřík, který je v dolní části rozšířen a zdoben reliéfem se stylizovaným palmovým listem (palmetou). Po stranách dříku jsou do obloučku prohnuté konzoly, které původně nesly další sochy. Horní část dříku je na bocích a zadní straně zdobena rytými rámci a v čelní straně reliéfem se symboly eucharistie – kalich s hostií, obilnými klasy a vinnou révou. Pod kalichem jsou dvě okřídlené hlavičky andělů. Dřík zakončuje profilovaná římsa, nesoucí původně kříž, ze kterého se zachovala pouze patka. K ní je druhotně pomocí kovových pásů připevněn litinový kříž s ukřižovaným tělem Krista. V dolní části novogotického kříže je ženská postava, pravděpodobně Panna Marie.

 

STAV: pískovec je zvětralý, ryté nápisy jsou místy nečitelné, chybí původní kamenný kříž, chybí také dvě sochy světců, které stály na konzolách

 

MATERIÁL: pískovec, litina

 

Původní podoba kříže je zachycena na fotografii z období 1. republiky po stavbě silnice a mostu do Crhova.

 

Kříž je zdařilou prací kameníka nebo kamenické dílny z konce 19. století.

 

Fotografie ze dne 2. 9. 2018, Ivana Valentová.

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/12068

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.

 

Kříž na hřbitově

Crhov, kříž na hřbitověCrhov, kříž na hřbitověCrhov, kříž na hřbitověCrhov, kříž na hřbitově

Crhov, kříž na hřbitověCrhov, kříž na hřbitově

Kříž na hřbitově, 1904

Na dvou stupních stojí dvakrát odstupněný sokl, v jehož spodní části je datace 1904 a v horní text: „Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne byl tak, umřel živ bude.“ Uprostřed při horní hraně soklu je nad textem připevněna kovová rozeta. Na sokl nasedá hranolový podstavec, který je v horní části přerušen úzkým odskočením, ve zbývající části je v čelní i bočních stranách plastický dekor meandru. Podstavec je v přední straně zdoben litinovým reliéfem Panny Marie Bolestné v pseudogotické mělké nice. Profilovaná, do segmentu vypnutá římsa zakončuje podstavec, v místě prohnutí je rytý dekor ve tvaru květiny. Římsa nese hranolový dřík, který má v čelní straně v zahloubeném rámci reliéf se symboly eucharistie – kalich s hostií, obilné klasy a vinnou révu. Na nízké římse je posazen jednoduchý kříž s plastickým korpusem ukřižovaného Krista. V dolní rozšířené části kříže je rytý nápis: DOKONÁNO JEST!

 

STAV: dobrý, kříž je pravděpodobně po nedávné opravě

 

MATERIÁL: pískovec, litina

 

Fotografie ze dne 12. 6. 2018, Ivana Valentová.

 

Pozn.: Typologicky je kříž shodný s Joklíkovým křížem z roku 1908, shodná je i výzdoba kříže, jedná se pravděpodobně o stejného autora, případně kamenickou dílnu.

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.

 

Joklíkův kříž

Joklíkův křížJoklíkův křížJoklíkův křížJoklíkův křížJoklíkův křížJoklíkův kříž

Joklíkův kříž, 1908

Na třech stupních je postaven obdélný sokl s vytesaným textem, písmena jsou vybarvena červenou barvou: „Tento kříž jest postaven ku cti a slávě Boží od manželů Aloise a Kateřiny Joklíkových L. P. 1908.“ Na sokl nasedá vyšší hranolový podstavec, který je zdoben litinovým reliéfem Panny Marie Bolestné v pseudogotické mělké nice. Podstavec je v horní části přerušen úzkým odskočením, pak následuje druhá, menší část podstavce s plastickým dekorem meandru v čelní i v bočních stranách. Podstavec je zakončen profilovanou, do segmentu vypnutou římsou. Pod obloukovým vypnutím římsy je rytá červeně natřená ozdoba ve tvaru květiny. Římsa nese hranolovitý dřík zdobený v čelní straně zahloubeným rámcem s reliéfem se symboly eucharistie – kalich s hostií, obilným klasem a vinnou révou. Kříž s plastickým korpusem ukřižovaného Krista je posazen na nízké římse. Spodní část kříže je rozšířena a nese červený nápis: DOKONÁNO JEST!

 

STAV: pískovec je celkem v dobrém stavu, podstavec je patrně renovovaný

 

MATRIÁL: pískovec, kov

 

Fotografie ze dne 12. 6. 2018, Ivana Valentová.

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/17509

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.

 

Rozcestí Březná–Heroltice

Rozcestí Březná - HerolticeRozcestí Březná - HerolticeRozcestí Březná - HerolticeRozcestí Březná - HerolticeRozcestí Březná - Heroltice

Rozcestí Březná - HerolticeRozcestí Březná - Heroltice

Kříž na rozcestí Březná–Heroltice, 1802

Na jednom stupni, zahloubeném pod povrchem, je postaven sokl s předsunutou konvexně prohnutou střední částí. Přední část je zdobena rytým rámcem s ornamentem a se špatně čitelnou datací: A 1802. Na sokl nasedá podstavec s konvexně prohnutou střední částí, podepřený z bočních stran volutovými křídly zdobenými šrafováním a lístky. Podstavec má v dolní části rytý rámec zdobený pletencem. Ve střední části je reliéf s námětem Panny Marie Bolestné, který je po stranách lemován ornamentem. Nad reliéfem je zavěšen plastický nahoře stočený klasicistní feston, který přechází na boční stěny volutových křídel, kde je symetricky zavěšen. Nad festonem je ve střední části podstavce úzká profilovaná, do segmentu prohnutá římsa, nad kterou pokračuje zbývající část podstavce. Široká profilovaná římsa, ve středu segmentově prohnutá, je ve spodní části zdobena zubořezem a nese nízký dřík. Dřík je v dolní části rozšířený a v přední i v bočních stranách má kanelury s vloženými píšťalami. V čelní straně je umístěn plastický reliéf s lebkou a zkříženými hnáty. Plocha dříku má rytý rámec s reliéfem květin, lístků a dvou růží. Dřík zakončuje profilovaná, do segmentu prohnutá římsa, ve středu přerušená a stočená do rozvilin, která je na středu zdobena rokajem. Římsa nese jednoduchý kříž s tělem ukřižovaného Krista.

 

STAV: pískovec je na několika místech zvětralý, střední část římsy mezi podstavcem a dříkem je uražena, sokl a spodní část podstavce jsou porostlé mechem, špatně čitelná datace

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 16. 4. 2018, Ivana Valentová.

 

Kříž je typologicky podobný kříži v Březné u Wonků, výzdoba se až na malé detaily shoduje, klasicistní práce s barokními prvky.

 

Kříž u Wonků

Kříž u WonkůKříž u WonkůKříž u WonkůKříž u WonkůKříž u Wonků

Kříž u Wonků, 1802

Na jednom stupni je postaven sokl s předsunutou konvexně prohnutou střední částí, v čelní straně je zdoben rytým rámcem a reliéfem ve tvaru emblému s lístkovým dekorem a s datací: A 1802. Podstavec podpírají ze dvou stran volutová křídla zdobená lístky a kvítky. Dolní část podstavce je v zahloubeném rámci zdobena pletencem. Přední část podstavce s reliéfem Panny Marie Bolestné je po stranách lemována ornamentem a ve spodní části plastickým rostlinným dekorem. Nad reliéfem visí plastický nahoře stočený klasicistní feston, který přechází na boční stěny volutových křídel, kde je symetricky zavěšen. Boční stěny jsou dále zdobeny rytým rámcem. Podstavec je zakončen profilovanou římsou, ve středu segmentově prohnutou a stočenou do tvaru rokaje. Římsa je dále zdobena zubořezem a nese hranolový dřík, který je ve spodní části rozšířený, s plastickým reliéfem lebky se zkříženými hnáty, od níž se vine vzhůru had. Čelní strana je dále lemována ornamentem a plastickým květinovým dekorem. Boční strany mají ryté rámce a při spodní části čtyři kanely. Dřík zakončuje profilovaná, do segmentu prohnutá římsa nesoucí jednoduchý kříž s tělem ukřižovaného Krista.

 

STAV: klasicistní práce s barokními vlivy, po rekonstrukci

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 16. 4. 2018, Ivana Valentová.