Digitalizace sbírek

VYBAVENÍ DIGITALIZAČNÍHO PRACOVIŠTĚ A DIGITALIZACE SBÍREK VE SPRÁVĚ VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU

 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY (NPO)

Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

2023/2024

Výzva č. 0342/2024 – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II. v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru

Název projektu: Vybavení digitalizačního pracoviště a digitalizace sbírek ve správě Vlastivědného muzea v Šumperku

Registrační číslo: 034200074

Termín realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Výše dotace: 2 376 081 Kč

Cíl projektu: Digitalizace kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí.

 

Účel dotace: Vybavení digitalizačního pracoviště fotografickou a skenovací technikou. Jedná se o nákup následujícího vybavení – velkoformátový bezkontaktní skener; A2 skener; 2 monitory; 2 počítačové stanice; 2 fotoaparáty; 2 stativy fotoaparátů; 2 objektivy; 2 kabelové spouště; 2 polarizační filtry; 2 blesky; reprodukční stojan, vč. světel; 2 soustavy světel; fotostan 120 x 120 cm; fotostan 60 x 60 cm; 2 bílá a 2 šedá polypropylénová pozadí; 2 konstrukce na uchycení pozadí; úložiště; disky  do úložiště; záložní zdroj k úložišti.

 

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR.

Projekt je realizován v souladu se „Strategií digitalizace kulturního dědictví ve vlastnictví Olomouckého kraje pro období 2024–2030“.

 

Stručný popis projektu

Hlavním posláním muzea je získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. Vlastivědné muzeum v Šumperku spravuje šest sbírek obsahujících patnáct podsbírek, zapsaných v Centrální evidenci sbírek, tedy ve veřejně přístupném seznamu muzejních sbírek, jejž od roku 2002 vede Ministerstvo kultury ČR. Ke konci loňského roku spravovalo Vlastivědné muzeum v Šumperku více než 351 525 kusů věcí movitých, což představuje 184 283 sbírkové předměty. Evidovány jsou v současnosti jak v přírůstkových knihách, tak elektronicky v programu Demus. Kromě toho muzeum postupně pořizuje digitální obrazovou dokumentaci, a to formou fotografování a skenování. Digitalizované sbírkové předměty jsou poté zveřejňovány na webových stránkách muzea, na celostátním portále e-sbirky.cz, do kterého se organizace aktivně zapojila v roce 2015 a na němž publikuje ročně kolem sto padesáti sbírkových předmětů, a také na portále www.3dsbirky.cz. Právě prezentace sbírkového fondu v on-line prostředí přispívá zásadním způsobem ke zkvalitnění služeb a zlepšení přístupu odborné i laické veřejnosti k uchovávaným předmětům. Tímto způsobem je naplňován standard dostupnosti muzejních sbírek pro širokou veřejnost.

Prostřednictvím Národního plánu obnovy obdrželo Vlastivědné muzeum v Šumperku dotaci na vybavení digitalizačního pracoviště. Část nové techniky nahradí stávající již zastaralé nebo dosluhující vybavení, určené zejména pro fotografování. Vedle nových fotoaparátů s příslušenstvím a dvou počítačů pořídí muzeum z dotace dva velkoformátové skenery, z nichž jeden, bezkontaktní, umožní šetrné snímání sbírkových předmětů z celé řady fondů. Možnosti digitalizace se tak značně rozšíří a celý proces se zkvalitní a v určitých ohledech urychlí. V rámci technického řešení budou rovněž rozšířeny kapacity interního úložiště, včetně zálohování dat.

Zkvalitnění procesu digitalizace usnadní i identifikaci pro potřeby evidence a inventarizace sbírkových předmětů a přinese také větší efektivitu práce muzejních pracovníků, ať již se to bude dotýkat vlastní badatelské činnosti, správy sbírek, výstavní či edukační činnosti, nebo propagace a marketingu.

Digitalizace a následné uveřejňování sbírek v on-line prostředí zvýší rovněž badatelský komfort široké veřejnosti, touto cestou bude možné šířit povědomí o sbírkových fondech muzea nejen v tuzemsku, ale pravděpodobně i v zahraničí. Zpřístupnění sbírek touto formou navíc přinese větší ochranu uchovávaných předmětů, neboť možnost práce s digitální kopií ideálně zcela omezí manipulaci s originálem, což povede k jeho ochraně před nežádoucími vlivy a poškozením.

 

 

logo EUlogo Národní plán obnovylogo Ministerstvo kultury