Šumperské portréty

A – E | F – GH – JK – LM – OP – RS – U | V – Z

Vlastivědné muzeum v Šumperku na své internetové stránky zařazuje vedle informací o své muzejní činnosti a aktuálních vlastivědných zajímavostech jako svůj příspěvek k dějinám Šumperka také stručné biografické portréty významných osobností Šumperka. Jde o biogramy a podobizny šumperských rodáků a dalších význačných a zajímavých občanů města, kteří v minulosti výrazněji zasáhli do hospodářského, politického a kulturního života Šumperka, a to jak v pozitivním, tak někdy třeba i negativním ohledu. Jejich výběr se přitom neřídí žádnými ideologickými hledisky, neřídí se ani národní příslušností. Jsou tu zastoupeni jak Češi, tak Němci, zásadně ovšem jen ti, jejichž život a dílo už byly uzavřeny. Ve své textové části se tento výčet opírá vedle starších německých publikací (K. Umlauff – Fr. Tersch: Chronik der Stadt Mähr. Schönberg, Fr. Harrer: Geschichte der Stadt Mähr. Schönberg) zejména o novější český Biografický slovník okresu Šumperk, vydaný Okresním vlastivědným muzeem v Šumperku v roce 2001. Pochopitelně často čerpá i z dalších dostupných údajů v archivech a v českých i německých časopisech. Obrazová dokumentace pochází z valné většiny ze sbírkových fondů šumperského muzea, fotokopie pořídil fotograf muzea Jaromír Mašek. Pokud ovšem potřebné fotografické podobizny ve sbírkách muzea chybí, bylo nutné sáhnout k portrétům publikovaným porůznu pouze v časopisech nebo denním tisku, ovšem na úkor jejich kvality.

 

Série těchto Šumperských portrétů, kterou v prozatímní internetové podobě předkládáme zájemcům o historii a kulturní historii Šumperka, bude mít co nejdříve ještě své pokračování. Vlastivědné muzeum v Šumperku proto uvítá jakoukoliv pomoc při přípravě dalších biografických a obrazových portrétů významných osobností Šumperka, aby i touto formou přispělo k tolik potřebnému oživení naší historické paměti a vytváření pozitivního vztahu k městu, v němž žijeme.

Zdeněk Filip

 

Záměr doc. Zdeňka Filipa obohacovat „Šumperské portréty“ o nové medailonky osobností přerušila jeho nečekaná smrt. V jeho pozůstalosti zůstaly rozpracované biogramy dalších významných osob. Po jejich dopracování a upravení pro rozsah webových stránek a budoucí možné otištění byly v roce 2009 mnohé z nich již uveřejněny na Vámi právě otevřených webových stránkách. V návaznosti na práci doc. Filipa jsou současně zveřejňovány portréty dalších osobností z kultury, sportu, zdravotnictví, politiky, ekonomiky a vojenství. Mezi nimi nechybí medailon samotného inspirátora a tvůrce „Šumperských portrétů“ doc. Zdeňka Filipa.
Zdeněk Doubravský

 

Připomínky, podněty a návrhy dalších osobností pro internetové Šumperské portréty zasílejte laskavě na adresu Vlastivědné muzeum v Šumperku, Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk, nebo na elektronickou adresu vmsumperk@muzeum-sumperk.cz.