Výzkum středověké fortifikace

Muzejní zajímavosti

V Dubicku u Zábřehu realizujeme záchranné archeologické výzkumy na stavbách rodinných domů již od roku 2010. Doposud jsme zde vždy nacházeli doklady pravěkého sídliště z mladší doby kamenné a hlavně z konce doby bronzové, letošní výzkum na další parcele je však zcela jiný. Po odstranění svrchní orniční vrstvy se na ploše vyrýsoval liniový útvar, stáčející se do oblouku. K našemu překvapení jsme zjistili, že se jedná o zaniklý středověký příkop. V jeho výplni se nachází zlomky keramických nádob, kousky mazanice, zvířecí kosti, uhlíky, ale také četné železné artefakty. Keramiku lze předběžně datovat převážně do 14. století, nejmladší kusy pak do 15. století. Vně příkopu dále aktuálně zkoumáme rozsáhlý objekt, který pravděpodobně bude reliktem zahloubeného vrcholně středověkého obydlí. V Dubicku je v písemných pramenech připomínána existence středověké tvrze, ovšem předpokládalo se, že se rozkládala na místě sakristie dubického kostela a přilehlé části hřbitova, přičemž náš výzkum se nachází skoro 200 metrů odtud výše po svahu. Po ukončení stále probíhajícího záchranného výzkumu budeme informovat.

 

 

obrázek

Pohled na zkoumaný příkop, který se stáčí okolo vyvýšeného hřbítku nad kostelem.

 

 

obrázek

Příkop je zkoumán postupně po dílčích částech, aby bylo co nejlépe poznáno a zdokumentováno zvrstvení jeho výplně.

 

 

obrázek

V rámci detektorového průzkumu při skrývce svrchní orniční vrstvy byl nalezen typický železný hrot (šipka) ze šípu zřejmě do kuše. Dalších již více než deset podobných šipek pochází z výplně středověkého příkopu. Z písemných pramenů víme, že tvrz v Dubicku byla dobývána v r. 1424 husity a poté ještě za česko-uherských válek, kdy byla v r. 1471 zničena.

 

 

obrázek

Z výplně středověkého příkopu, kromě střepů, zvířecích kostí či kovových artefaktů, nás překvapil nález torza keramické plastiky koníka.

 

 

obrázek

Kromě příkopu jsme na ploše stavby identifikovali rozsáhlý středověký objekt, patrně se bude jednat o zemnici, zatím jsme však tuto archeologickou situaci v úplnosti neprozkoumali. Na jeho rovném dně, vytesaném do skalnatého podloží, ležel celý skelet psa.