Unikátní doklad přípravy jídel v protohistorickém (keltském?) období

Muzejní zajímavosti

V roce 2017 byl přímo při archeologické prospekci našeho muzea nalezen v lese na Lošticku poněkud záhadný nález v podobě souboru neidentifikovatelných železných artefaktů. Po dokumentaci a vyjmutí ze země se ukázalo, že shluk rzí obalených želez nelze oddělit od sebe.

 

obázek

obrázek

 

Protože nejbližší archeologickou lokalitou v okolí nálezu je pouhých několik set metrů vzdálené známé halštatské hradiště Obersko, nebylo radno získaný nález podcenit. Vzhledem ke složitosti konzervace jsme nakonec odborné ošetření artefaktu zadali konzervátorskému pracovišti Odboru archeologie při Národním památkovém ústavu v Olomouci. Již následné rentgenové snímkování prozradilo, že se zřejmě bude jednat o dosti specifickou záležitost – pravděpodobně jediný předmět spojený kroužky (za poskytnutí rentgenového snímku děkujeme NPÚ Olomouc).

 

obrázek

 

Náročný konzervační proces trval řadu měsíců a minulý týden se nám nález konečně vrátil do šumperského muzea. Ukázalo se, že šlo o několik tordovaných tyčí a háků vzájemně propojených oky či kratšími úseky závěsných kruhů (foto NPÚ Olomouc).

 

obrázek

 

Nález lze tedy klasifikovat jako tzv. závěs na kotel, který se v protohistorickém období používal při přípravě jídel či nápojů. Takovéto mohutné kotle s honosnými závěsy zřejmě nepatřily k běžné výbavě, uvažuje se spíše o používání při slavnostních nebo rituálních příležitostech. Závěsné řetězy s háky na kotel každopádně byly náročným výrobkem a patří k příkladům vyspělého protohistorického kovářství, o čemž svědčí také popisovaný nález z našeho regionu.

Datace je zatím poněkud oříškem, neboť jde o funkční předmět, který se v čase příliš neměnil. Objevuje se zřejmě již ve starší době železné, nejčastější výskyt evidujeme v mladší době železné, používal se však i v době římské, stěhování národů a také raném středověku. Nejbližší analogie však zatím shledáváme v mladší době železné (latén = 4.–1. století př. n. l.), kdy u nás žily kmeny Keltů. Zřejmě nejbližší analogii představuje závěs kotle z depotu železného nářadí, zbraní a dalších předmětů, jenž byl nalezen u Kolína.1)

 

obrázek

 

Velmi podobný je také závěs ze stejného období nalezený u Staré Lehoty na Slovensku.2)

 

obrázek

 

Představu o tom, jak byl závěs používán, jsme si mohli nedávno udělat na výstavě Keltové, která v letech 2018–2019 probíhala v prostorách Národního muzea.

 

obrázek

 

Zajímavé je, že v případě našeho nálezu nešlo o jeden závěs, ale o části z minimálně dvou závěsů, které byly poskládány a intencionálně uloženy do země jako jeden soubor, tedy tzv. depot.

Jakub Halama, archeolog VM Šumperk

 

Poznámky:

1) VENCLOVÁ, N. (ed.): Archeologie pravěkých Čech 7. Doba laténská. Praha 2008, s. 57, obr. 29.

2) PIETA, K.: Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Nitra 2008, s. 229, obr. 111.