Začal archeologický dohled rekonstrukce plynovodu v centru města

Muzejní zajímavosti

Na konci dubna byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce plynovodu, která se v následujících měsících postupně dotkne většiny ulic původního historického jádra města Šumperka. Jedná se sice pouze o liniové výkopy, nadto víceméně v původních trasách stávajícího plynovodu, nicméně odhalované profily nám často ukazují archeologicky zajímavá souvrství, která se postupně za staletí existence města vytvořila.

Archeologický dohled tak spočívá hlavně ve vizuální kontrole hloubených řezů, dokumentaci vybraných situací a vzorkování starších vrstev. Samozřejmě velká část městského terénu je již pro archeologické poznatky zničená dřívější stavební činností, na některých místech se však podařilo identifikovat vrstvy se střepy nádob ještě z vrcholného středověku či relikty starých konstrukcí.

První část rekonstrukce proběhla v celé délce ulice Sadové, tedy od úpatí šumperského kopce, kolem farního kostela, až po jihozápadní roh náměstí Míru. Na následujících fotografiích a v jejich popiscích předkládáme přehled prvotních výsledků archeologického dohledu:

 

 

rekonstrukce plynovodu

Foto 1: Ukázka začištěné a dokumentované části profilu liniového výkopu ve střední části ul. Sadové. Pod současnou dlažbou jsou patrné vyrovnávací štěrkové vrstvy a pod nimi následuje sled souvrství novověkého stáří. Úplně dole nade dnem výkopu byla identifikována šedožlutá jílovitá zemina s výraznějším podílem mazanice a uhlíky, datovatelná ještě do pozdního středověku.

 

 

rekonstrukce planovodu

Foto 2: V jižní části ul. Sadové výkopy odhalily základy mohutné kamenné městské hradby, kterou po velkém požáru města v r. 1513 nechal postavit Petr ze Žerotína. Konstrukce zde již byla narušena kanalizací a starším plynovým potrubím, šířka kamenné zdi činila 160 cm a při jejím založení byla porušena starší vrstva, která obsahovala zlomky nádob z vrcholného středověku.

 

 

rekonstrukce plynovodu

Foto 3: Nalezené vrcholně středověké střepy z keramických nádob nám datují starší jílovitou vrstvu, která byla porušena stavbou žerotínské kamenné hradby na začátku 16. století.

 

 

rekonstrukce plynovodu

Foto 4: Okolo farního kostela sv. Jana Křtitele se ve středověku a raném novověku rozkládal nejstarší městský hřbitov. Při budování splaškové a dešťové kanalizace v roce 2004 byly doklady kostrového pohřbívání archeologicky dokumentovány na Kostelním náměstí a severozápadně od kostela mezi ul. Hanáckou a Sadovou byl odkryt hromadný hrob. V samotné ul. Sadové však byla situace jiná – v prostoru jihovýchodně od kostela již byly v profilu výkopů rozptýleny jen osamocené zlomky lidských kostí, v tomto prostoru tedy hřbitov zřejmě již končil.

 

 

rekonstrukce plynovodu

Foto 5: A dokonce v prostoru severovýchodně od kostela se velmi mělko pod povrchem již nacházelo skalnaté podloží, do kterého hrobové jámy hloubeny nebyly. Dalším důvodem absence hrobů v této části okolí farního kostela mohla být nutnost volného průchodu směrem k náměstí.

 

 

rekonstrukce plynovodu

Foto 6: Oproti situaci popsané výše na fotu č. 5 bylo ve spodní části šumperského kopce, tj. mezi ul. Žerotínovou a Sadovou, zjištěno mocné převrstvení původního terénu. Na první pohled se situace jevila tak, že pod svrchní tmavou humusovitou vrstvou (mocnou cca 0,5 m) se již nachází žlutohnědé rostlé podloží. Ovšem ukázalo se, že tato žlutohnědá jílovitá zemina obsahuje ojedinělé artefakty, byla sem tedy nahrnuta a pod ní se ještě v hloubce více než 2 m od současného povrchu nachází úzká tmavě šedá jílovitá zemina s uhlíky a zlomky vrcholně středověké keramiky. Tato tmavě šedá vrstva tedy představuje původní úroveň terénu v době cca prvních sta let existence města.

 

 

Jakub Halama