Doba bronzová v panelovém sídlišti

Muzejní zajímavosti

Jednou z běžných činností muzejního archeologa je vizuální kontrola zemních prací na stavbách různého charakteru. Při archeologických dohledech v našem podhorském regionu jsou tímto způsobem archeologické nálezy či situace zjištěny jen málokdy. V červnu však probíhaly výkopové práce pro uložení optického kabelu v severní části Šumperka a v prostoru panelového sídliště mezi ulicemi Erbenovou a Šumavskou byly identifikovány zbytky pravěkých sídlištních jam. Na základě charakteru několika hliněných střepů získaných z výkopu jsme mohli určit, že se v těchto místech nalézala osada již v pozdní době bronzové (10.–8. století př. n. l.). Obnažené archeologické situace byly v úzkých liniových výkopech zdokumentovány, stavba nebyla ze strany archeologů nijak zdržena, přesto muzeum získalo další cenné informace o charakteru pravěkého osídlení na území našeho města.

 

 

obrázek obrázek obrázek