Zimní sčítání kání

Zimní sčítání kaní je celorepublikový projekt, který vznikl již v roce 1984. Je veden Muzeem Českého lesa v Tachově a koordinován RNDr. Pavlem Řepou. Mezi ochránci přírody a myslivci byly o káni vedeny urputné spory. Tehdy byla již káně lesní celoročně hájena, ale neustávaly žádosti o výjimky pro její odstřel, zvláště v zimním období. Argumentovalo se jednak významně rostoucími počty u nás zimujících kání, jednak změnami v její potravě a přechodem od hrabošů a dalších drobných hlodavců na lovnou zvěř, tedy zajíce a bažanty. Proto bylo rozhodnuto mimo jiné i monitorovat zimní stavy káně lesní, aby bylo možno objektivně posoudit jejich údajné zvyšování. Každoročně tedy větší počet dobrovolných pracovníků sčítá třikrát za zimu všechny káně na 5 km dlouhém transektu vedeném pokud možno přímočaře otevřenou krajinou. Sčítání se provádí ve třech termínech, které jsou o víkendu nejbližším k 15. listopadu, 15. lednu a 15. březnu. Sčítání tedy zachycuje nejen zimní stavy, ale také stavy v pozdním podzimu a na jaře nedlouho před začátkem hnízdění. Počty z jednotlivých termínů se vyhodnocují zvlášť. Základem hodnocení je porovnání počtu ze dvou sousedních zim zjištěného na transektech sčítaných v obou těchto zimách. První dílčí vyhodnocení výsledků bylo provedeno se začátkem nového století, byly vyhodnoceny výsledky ze zim 1987/88 až 2000/2001. Ukázalo se, že nedošlo k významnější změně početnosti káně lesní, nedošlo ani k růstu, ani k poklesu početnosti, počty však dosti silně kolísaly v jednotlivých zimách. Obdobný obraz změn početnosti poskytují při předběžném hodnocení i výsledky z let po roce 2001. Aktuální ochranářský význam sčítání tedy již zřejmě pominul, také snahy o zavedení odstřelu kání aspoň v zimním období již snad patří minulosti. Díky činnosti řady dobrovolných nadšenců byl však získán velmi zajímavý materiál o změnách početnosti našeho nejběžnějšího dravce, který umožní sledovat i další problémy, např. zda regionální trendy, zjištěné v jednotlivých oblastech, jsou ve shodě s trendem celostátním, či nikoliv apod. Celorepublikové sčítání kání je i vědecky zpracováváno na Univerzitě Palackého Bc. Merglovou pod vedením Mgr. Petera Adamíka, Ph.D.1

Zde je srovnání výsledků z posledních dvou zim:

Průměrné počty zjištěných kání na jeden transekt:

 

počet transektů

průměrný počet kání na transekt

listopad

leden

březen

2017/2018

103

3,75

2,87

3,46

2018/2019

106

3,58

3,42

3,46

rozdíl

 

-0,17

+0,55

0

% předchozího roku

 

95,4

119,2

100

 

Čísla uvádí průměrný počet kání na 1 transekt zjištěný na všech transektech sledovaných v danou zimu.

Rozdíl – rozdíl těchto průměrných hodnot mezi dvěma po sobě následujícími zimami.

% předchozího roku – hodnota v druhém srovnávaném roce vyjádřena v % hodnoty předchozího roku. Je-li hodnota nad 100 %, pak to znamená, že počet v druhém roce vzrostl.

 

Následuje tabulka s porovnáním počtů kání na všech dvojicích transektů sčítaných v obou srovnávaných zimách. Celkem bylo srovnávaných transektů 68.

 

 

2017/2018

2018/2019

rozdíl

% předchozího roku

počet zjištěných kání

listopad

323

296

-27

91,6 %

leden

229

242

+13

105,6 %

březen

276

270

-6

97,8 %

 

V tabulce jsou uváděny počty zjištěných kání a % předchozího roku viz u první tabulky.

Zde jsou ještě přidány výsledky z transektu Zábřeh–Vyšehoří 2015–2019.

Zábřeh–Vyšehoří 2015/2016

listopad

leden

březen

Káně lesní

10

8

11

Káně rousná

0

1

1

 

Zábřeh–Vyšehoří 2016/2017

listopad

leden

březen

Káně lesní

3

2

7

Káně rousná

0

0

0

 

 

Zábřeh–Vyšehoří 2018/2019

listopad

leden

březen

Káně lesní

6

8

12

Káně rousná

0

0

0

 

Pozorování a sčítání kaně lesní bude i nadále pokračovat. Transektů po celé ČR je spíše poskrovnu. V rámci projektu, jenž je veden koordinátorem RNDr. Pavlem Řepou z Muzea Českého lesa v Tachově, se neustále hledají dobrovolníci, kteří by chtěli spolupracovat. Vytipovali by si transekt ve svém bydlišti, nejlépe rovný úsek, ne kratší než 5 km a pokud možno v otevřené krajině. Důležité je dodržovat termíny pozorování a na výzkumu spolupracovat rozhodně déle než jen jeden rok. Pokud by se mezi vámi našli nadšenci pro ornitologii, pak budete vřele vítáni. Své dotazy ohledně spolupráce zasílejte přímo našemu koordinátorovi Pavlu Řepovi na e-mailovou adresu pavel.repa@tachov.cz.

1 Text a tabulky z celorepublikového pozorování jsou převzaty z publikace projektu RNDr. Pavla Řepy, zoologa Muzea Českého lesa v Tachově.