Zimní sčítání kání

Zimní sčítání kání je celorepublikový projekt, který vznikl již v roce 1984. Je veden Muzeem Českého lesa v Tachově a koordinován RNDr. Pavlem Řepou. Mezi ochránci přírody a myslivci byly o káni lesní vedeny urputné spory. Tehdy byla již celoročně hájena, ale neustávaly žádosti o výjimky pro její odstřel, zvláště v zimním období. Argumentovalo se jednak významně rostoucími počty u nás zimujících kání, jednak změnami v její potravě a přechodem od hrabošů a dalších drobných hlodavců na lovnou zvěř, tedy zajíce a bažanty. Proto bylo rozhodnuto mimo jiné i monitorovat zimní stavy káně lesní, aby bylo možno objektivně posoudit jejich údajné zvyšování. Každoročně tedy větší počet dobrovolných pracovníků sčítá třikrát za zimu všechny káně na 5 km dlouhém transektu vedeném pokud možno přímočaře otevřenou krajinou. Sčítání se provádí ve třech termínech, které jsou o víkendu nejbližším k 15. listopadu, 15. lednu a 15. březnu. Sčítání tedy zachycuje nejen zimní stavy, ale také stavy v pozdním podzimu a na jaře nedlouho před začátkem hnízdění. Počty z jednotlivých termínů se vyhodnocují zvlášť. Základem hodnocení je porovnání počtu ze dvou sousedních zim, zjištěného na transektech sčítaných v obou těchto zimách. První dílčí vyhodnocení výsledků bylo provedeno se začátkem nového století, byly vyhodnoceny výsledky ze zim 1987/88 až 2000/2001. Ukázalo se, že nedošlo k významnější změně početnosti káně lesní, nedošlo ani k růstu, ani k poklesu početnosti, počty však kolísaly v jednotlivých zimách dosti silně. Obdobný obraz změn početnosti poskytují při předběžném hodnocení i výsledky z let po roce 2001. Aktuální ochranářský význam sčítání tedy již zřejmě pominul, také snahy o zavedení odstřelu kání aspoň v zimním období již snad patří minulosti. Díky činnosti řady dobrovolných nadšenců byl však získán velmi zajímavý materiál o změnách početnosti našeho nejběžnějšího dravce, který umožní sledovat i další problémy, např. zda regionální trendy, zjištěné v jednotlivých oblastech, jsou ve shodě s trendem celostátním, či nikoliv apod. Celorepublikové sčítání kání je i vědecky zpracováváno na Univerzitě Palackého Bc. Merglovou pod vedením Mgr. Petera Adamíka, Ph.D.1

Zde jsou v přehledné tabulce uvedeny příklady ze sčítání za celou ČR v posledních čtyřech letech:

 

ČR 

počet transektů

průměrný počet kání na transekt

listopad

leden

březen

2013/2014

60

3,67

2,81

3,5

2014/2015

84

3,35

3,64

3,62

rozdíl

 

-0,32

+0,83

+0,12

% předchozího roku

 

91,2 %

126 %

103 %

 

Čísla uvádí průměrný počet kání na 1 transekt zjištěný na všech transektech sledovaných v danou zimu.

Rozdíl – rozdíl těchto průměrných hodnot mezi dvěma po sobě následujícími zimami.

% předchozího roku – hodnota v druhém srovnávaném roce vyjádřena v % hodnoty předchozího roku. Je-li hodnota nad 100 %, pak to znamená, že počet v druhém roce vzrostl.

Následuje tabulka s porovnáním počtů kání na všech dvojicích transektů sčítaných v obou srovnávaných zimách. Celkem bylo srovnávaných transektů 52.

 

 ČR 

2013/2014

2014/2015

rozdíl

% předchozího roku

počet zjištěných kání

listopad

152

176

 +24

119,5 %

leden

144

178

+34

124 %

březen

162

200

+30

123,5 %

 

V tabulce jsou uváděny počty zjištěných kání a % předchozího roku viz u první tabulky.

Tentokrát celkově káně přibývaly, zřetelněji je to znát při srovnání v obou zimách sčítaných transektů, což je údaj samozřejmě přesnější než průměrné počty na transekt. Bohužel počet srovnávaných transektů je stále dosti malý, takže výsledky jsou jen pravděpodobné.

 

      ČR 

počet transektů

průměrný počet kání na transekt

listopad

leden

březen

2014/2015

84

3,35

3,64

3,62

2015/2016

104

3,99

3,73

3,54

rozdíl

 

+0,64

+0,09

-0,08

% předchozího roku

 

119

102

98

 

ČR  

2014/2015

2015/2016

rozdíl

% předchozího roku

počet zjištěných kání

listopad

173

180

+7

104

leden

193

189

-4

98

březen

198

194

-4

98

 

Změny byly tentokrát jen velmi malé, zřetelněji je to znát při srovnání v obou zimách sčítaných transektů, což je údaj samozřejmě přesnější než průměrné počty na transekt. Je určitá tendence k přírůstku počtu na podzim, v zimě a na jaře je nepatrný pokles.

 

 ČR 

počet transektů

průměrný počet kání na transekt

listopad

leden

březen

2015/2016

104

3,99

3,73

3,54

2016/2017

113

3,53

3,13

3,13

rozdíl

 

-0,46

-0,6

-0,41

% předchozího roku

 

88,5

83,4

88,4

 

 ČR 

2015/2016

2016/2017

rozdíl

% předchozího roku

počet zjištěných kání

listopad

266

228

-38

85,7

leden

227

195

-32

85,9

březen

255

224

-31

87,8

 

Letos byl v počtech kání ve všech měsících znatelný úbytek, asi se projevilo, že zima byla zase jednou poněkud drsnější, bylo více sněhu i mrazu.

Zde jsou ještě přidány výsledky z transektu Zábřeh–Vyšehoří 2015–2017.

 

Zábřeh–Vyšehoří 2015/2016

listopad

leden

březen

Káně lesní

10

8

11

Káně rousná

0

1

1

 

Zábřeh–Vyšehoří 2016/2017

listopad

leden

březen

Káně lesní

3

2

7

Káně rousná

0

0

0

 

V druhé zimě bylo i v Zábřehu citelně méně pozorovaných kání, tak jako v celé ČR. Pozorování a sčítání kaně lesní bude i nadále pokračovat. Transektů po celé ČR je spíše poskrovnu. V rámci projektu, jenž je veden koordinátorem RNDr. Pavlem Řepou z Muzea Českého lesa v Tachově, se neustále hledají dobrovolníci, kteří by chtěli spolupracovat. Vytipovali by si transekt ve svém bydlišti, nejlépe rovný úsek, ne kratší než 5 km a pokud možno v otevřené krajině. Důležité je dodržovat termíny pozorování a na výzkumu spolupracovat rozhodně déle než jen jeden rok. Pokud by se mezi vámi našli nadšenci pro ornitologii, pak budete vřele vítáni. Své dotazy ohledně spolupráce zasílejte přímo našemu koordinátorovi Pavlu Řepovi na e-mailovou adresu pavel.repa@tachov.cz.

 

Milan Dvořák

 

 

1 Text a tabulky z celorepublikového pozorování jsou převzaty z projektu RNDr. Pavla Řepy, zoologa Muzea Českého lesa v Tachově.