Nemurella picteti

To the occurrence of the stonefly Nemurella picteti Klapálek , 1900 (Plecoptera, Nemouridae) on North Moravia (Czech Republic)

Abstract: Published records of stonefly Nemurella picteti from North Moravia are summarized to supplement occurrence data given by Soldán et al. (l998). New localities from the Jeseníky Mts and the Zábřežská vrchovina Highlands are given. Nemurella picteti seems to be a widespread species in these regions. This species was found to be more abundant here (on North Moravia) than is given by Soldán et al. (1998) However, in the present author´s material from the Moravskoslezské Beskydy Mts. the species has not been represented.

Keywords: Faunistics, ecology, degree of jeopardy

K výskytu pošvatky Nemurella picteti Klapálek, 1900 na severní Moravě

Pošvatka Nemurella picteti je relativně hojně rozšířeným druhem na severní Moravě, i když se na jednotlivých lokalitách vyskytuje většinou jen ojediněle. Malý počet lokalit (3) tohoto druhu zjištěný na Moravě Soldánem et al. (1998) neodpovídá realitě.

In the present paper published records of Nemurella picteti in the North Moravia, in the Czech Republic and Slovakia are summarized and discussed. New localities from North Moravia are given (see also Tuša 1986, 1987, 2000). New records: ( I.Tuša leg., Coll. Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku, Czech Republic, males only):
Jeseníky Mts.:

Hučivá Desná River above Kouty n. Des., [5868], altitude 640 m, 2 ex , 10.5.1978, 1 ex., 17.5.1978,1 ex., 8.7.1978, dtto, Divoká Desná River above Kouty n. Des. [5868], altitude 640 m,1 ex., 28.5.1974 , dtto, Žlutý potok stream (Skřítek), [6069] , altitude 850 m, 2 ex., 28.8.1992,1 ex., 3.8.1993, dtto, Mladoňovský potok stream [6068], altitude 600 m,1 ex., 12.5. 1987, 3 ex.,16.V.1989, dtto, a stream above Vlčí důl (Bludov), [6067], altitude 420 m, 2 ex., 11.5.2000, dtto, Černá Opava, Rejvíz, [5769], altitude 750 m, 3 ex., 23.7.1991, dtto, a tributary of the Černý potok stream (Vidnava), [5768], altitude 260 m, 1 ex., 5.6.1996, dtto, Malínský potok stream above Nový Malín, [6068], altitude 500 m, 1 ex., 9.9.l986, dtto, Merta Creek above Vernířovice, [5968], altitude 550 m, 1 ex., 1.6.1986, dtto, Hraběšický potok stream ( Krásné), [6968], altitude 415 m, 1 ex., 7.5.1987, dtto, Hrabenovský potok stream (Háj, Šumperk), [6067], altitude 500 m, 1 ex., 31.5.l995.
Zábřežská vrchovina Highlands:
Mírovka Creek above Svojanov, [6266], altitude 450 m, 1 ex., 9.5. l994,dtto, a tributary of the Moravská Sázava River above Hoštejn, [6166], altitude 350 m, 1 ex., 29.5.l995.
Moravskoslezské Beskydy Mts.:
In the author´s samplings (1982-2000) from this region Nemurella picteti was not found .

Nemurella picteti is widespread european species, freshwater ubiquist (Illies l955, l978). However it is sensitive to a stronger pollution: xeno-oligosaprobic, partly also beta-mesosaprobic species (Mrázek et al. 1983). In the Check List of Czech Republic and Slovakia Raušer (l977) gives Nemurella picteti from Bohemia, Moravia as well as from Slovakia.
Particular localities from the Czech Republic and Slovakia are published in the following paper:
Bohemia (all regions): Křelinová (1962), Krkonoše Mts.: Winkler (l977), Špaček (2000), Šumava Mts: Soldán (1996), Moravský Kras : Adámek, Raušer (1977), Moravskoslezské Beskydy: Simanov, Kantorek( 1985), Soldán et al. (1998), Jeseníky: Losos, Marvan (1957), Tuša (1987), Soldán et al. (1998) Slovakia: Winkler (1957), Krno 1982, Krno et al. (1996) etc.
Therefore it is possible to agree with Soldán et al. (1998): Nemurella picteti is widespread species in the Czech Republic. However, on the territory of North Moravia this species is more abundant than is given on Fig.30 in above cited paper.
Nemurella picteti is not included neither in the Red List of Germany (Zwick 1984) nor in the Czechoslovak Red Data Book (Škapec et al. 1992).

References

Adámek Z., Raušer Z. (1977): Příspěvek k otázce čistoty vodních toků Moravského krasu na příkladě studie fauny jepic (Ephemeroptera) a pošvatek (Plecoptera).- Speleol. Věst. Brno, 1977: 7-23.
Illies J. (l955): Steinfliegen oder Plecoptera. In: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meersteile. 150 pp.VEB G. Fischer Verlag Jena . – (l978): Plecoptera. In: Illies J. et al.: Limnofauna Europaea. 532 pp. (pp.264-273). G. F. Verlag Stuttgart.
Krno I. (1982): Štruktúra a dynamika makrozoobentosu riečky Lupčianky a jej prítokov (Nízké Tatry) .- Biol. Práce 82, 2: 1-126.
Krno I. et al. (1996): Limnology of the Turiec river basin (West Carpathians, Slovakia). – Biologia 51, Suppl. 2: 1-122.
Křelinová E. (1962): K poznání českých pošvatek (Plecoptera). Studie o bionomii a zoogeografii bentické české zvířeny. (Kandidátská disertační práce). 265 pp. Entomologický ústav ČSAV Praha.
Losos B., Marvan P. (1957): Hydrobiologické poměry řeky Moravice a jejích přítoků Podolského a Černého potoka. – Sbor. Vys. Školy zeměděl. a les. v Brně, 1957,1:41-69.
Mrázek K. et al. (1983): Soupis organismů jako indikátorů saprobity. Výzkumný ústav vodohospodářský, Brno. 83 + 8 pp.
Raušer J. (1977): Plecoptera. In: Check List tschechoslovakische Insektenfauna. – Acta faun.ent. Muz. Nat. Pragae 15, Suppl. 4, 158 pp. (pp.27-29).
Simanov L., Kantorek J. (l985): Příspěvek k hydrobiologii řeky Ostravice – Acta Fac Paed. Ostrav. E l5, 94: 83-l06.
Soldán T. (1996): Přehled pošvatek (Plecoptera) Šumavy s poznámkami k jejich současnému výskytu.- Sbor. Jihočes. Muz. v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 36,1: 37-47.
Soldán T. et al. (l998): Distributional and quantitative patterns of Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic: a possibility of detection of long-term environmental changes of aquatic biotopes. – Folia Fac sci. Natur. Univ. Masaryk. Brunensis, Biol., 98:l-305.
Škapec L. et al. (1992): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR 3, Bezobratlí. 155 pp. Príroda, Bratislava.
Špaček J. (2000): Pošvatky (Plecoptera) Krkonoš. In: Limnologie na přelomu tisíciletí. Sborník referátů XII. Limnologické konference Kouty n. Des. 18. – 22. 9. 2000: 233-235.
Tuša I. (1986): K poznání proudomilek – Liponeura (Diptera, Blephariceridae) a pošvatek (Plecoptera) Frenštátské kotliny (Moravskoslezské Beskydy).- In: Sborník souhrnů VII. sjezdu čs. zoologů, Ústí nad Labem . – Zprávy Čs. zool. spol. 19-20: 89.
– (l987): Struktura, dynamika a produkce zoobentosu pstruhového toku (Hučivá Desná, Hrubý Jeseník). – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 36:l93-2l8.
– (2000): K výskytu pošvatky Arcynopteryx compacta (Mac Lachlan, l872) (Plecoptera, Perlodidae) v České republice.- Čas. Slez, Muz. Opava (A), 49: 91-92.
Winkler O. (1957): Plecoptera Slovenska. – Biol. práce, SAV, Bratislava 3/7:1-95.
– (1977): Příspěvek k poznání potoční entomofauny v Krkonoších. – Opera concortica, 14 143-153.
Zwick P. (1984): Rote Liste der Steinfliegen (Plecoptera). In: Blab J. et al. :Rote Liste der gefahrdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland.
– Naturschutz Aktuell,1: 115-116.

 

Ivan Tuša