Leuctra digitata

To the occurrence of the stonefly Leuctra digitata Kempny, 1899 (Plecoptera, Leuctridae) in the streams of North Moravia (Czech Republic)

Abstract: Published records of stonefly Leuctra digitata from North Moravia as well as from the Czech Republic and Slovakia are summarized to supplement occurrence data given by Soldán et al. (1998). Two new localities from the Jeseníky Mts are given. Except Klapálek´s sites (Klapálek 1905) from the Českomoravská vysočina Highlands („the Bohemia – Moravian borderland“ : Jihlava, 6659, Žďár n. Sázavou, 6461) they have been probably only two particular localities known from the territory of Moravia.

Keywords: Faunistics, ecology, degree of jeopardy

K výskytu pošvatky Leuctra digitata Kempny, 1899 (Plecoptera, Leuctridae)
v tocích severní Moravy (Česká republika)

V práci jsou shrnuty dosavadní údaje o výskytu pošvatky Leuctra digitata na severní Moravě, v České republice a na Slovensku. Jsou zde publikovány dvě nové lokality z podhůří Jeseníků ( povodí Hraběšického potoka: map. čtevrec 6068, nadm. výška 415 – 420 m). Tyto dvě lokality jsou pravděpodobně kromě nálezů Klapálka (1905) z česko-moravského pomezí na Českomoravské vysočině (Jihlava, Žďár n. Sáz., Libice) jedinými konkrétními lokalitami, publikovanými z území Moravy.
Raušer (1977) a Soldán et al. (1998) se sice zmiňují o výskytu tohoto druhu na Moravě, ale neuvádějí žádné konkrétní lokality.
V Čechách je tento druh relativně hojný: Křelinová (1962) jej nalezla na šedesáti lokalitách. Na Slovensku, obdobně jako na Moravě, je tento druh dosud znám jen z několika lokalit (Winkler 1957, Krno 1982, Krno et al., 1996).
Dosavadní kusé informace o rozšíření Leuctra digitata v ČR, na Slovensku i jinde jsou pravděpodobně zkresleny tím, že tento druh se ve stadiu dospělců vyskytuje často až na podzim, kdy sběratelská aktivita badatelů je podstatně nižší než na jaře a v létě.
Leuctra digitata je nepochybně oligo-betamezosaprobní druh. Podle Illiese (1978) žije jak v rhithronu, tak v potamonu toků. Zatím není výrazněji ohrožen: není uváděn v červených seznamech ( Zwick 1984, Škapec et al. 1992).
Rozšíření pošvatky Leuctra digitata na Moravě a na Slovensku by měla být věnována větší pozornost (podzimní sběry), aby současné poznatky o markantním rozdílu ve frekvenci výskytu mezi územím Čech (Bohemia) a Moravou a Slovenskem (v Ćechách častý výskyt, na Moravě a na Slovensku ojedinělý) mohly být revidovány.

In the present paper published records of Leuctra digitata in North Moravia as well as in the Czech Republic and Slovakia are summarized and discussed. Two new localities from North Moravia are given.
Material:
(Tuša leg et det., Coll. Vlastivědné museum in Šumperk, males only):
Jeseníky Mts: Hraběšický potok stream ( below Krásné), 6068, altitude 415 m, 3 ex., 30.10.1985, dtto, a tributary of Hraběšický potok stream (above Anenský dvůr), 6068, altitude 420 m, 1 ex., 4.9.2001.
Leuctra digitata is known from the West, North and Central Europe. The easternmost occurrence reaches in the Carpathians (Illies 1978).
Originally boero-alpine species L. digitata seems to be widespread from lowlands to mountains at present. However, it prefers mountain and submountain streams and rivers (Illies l955, 1978, Křelinová 1962, Soldán 1996, Soldán et al. 1998).
In the Czech and Slovak Republic particular localities have been known predominantly from the territory of Czech (Bohemia): Winkler (1956): the Šumava Mts. – Hamerský potok stream, Křelinová ( 1962): 60 sites from the all regions of Bohemia, Landa et al. (1997): The Vltava river basin, Soldán (1996): the Šumava Mts., Soldán et al.(1998): the Labe river basin.
From Moravia only sites by Klapálek (1905) have probably been published („the Bohemia-Moravian borderland“ in the Českomoravská vrchovina Highlands,): Žďár a. Sáz. (6461), Jihlava (6659).
In the Raušer´s Moravian plecopterological studies (Protonemura, Leuctra) of the Jeseníky Mts as well as the Moravskoslezské Beskydy Mts (Raušer 1956, 1962) Leuctra digitata is missing. Raušer probably did not collect stoneflies in the autumn, when adults of this species fly.
In the papers by Raušer (1977) and Soldán et al.(1998) the occurrence of L. digitata from the territory of Moravia is also mentioned, but any particular localities are not given there.
Information on the occurrence of Leuctra digitata in Slovakia has also been relatively pure : Winkler (1957) – one stretch of the Hnilec river: Stratená-Hnilec (10L), Krno (1982) – the Lupčianka river( 6L), Krno et al (1996) – the Turiec river basin (1 male, 1 female).
Relatively few published records of the species from Moravia and Slovakia may be due to a low number of collections from the autumn.
Leuctra digitata seems to be oligosaprobic- betamezosaprobic species. It lives both in rhithron and potamon (Illies et al. 1978). It has not been included in any „Red List“ (see e.g. Škapec et al. 1992, Zwick 1984, Soldán et al. 1998).
Contemporery frequency differences of occurrence of Leuctra digitata between Czech (Bohemia) – and Moravia + Slovakia – in Czech (Bohemia) – abundant and in Moravia as well as in Slovakia – pure should be studied: more intensive autumn collections of stoneflies will have to be done in these regions.

References

Illies J. (1955): Steinfliegen oder Plecoptera.- In: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile.150 pp. VEB. G. Fischer Verlag, Jena.
– (1978): Plecoptera. In: Illies J. et al.: Limnofauna Europaea. 532 pp. (pp.264- 273). G.Fischer Verlag, Stuttgart.
Klapálek F. (1905): Conspectus Plecopterorum Bohemiae. – Čas. České spol. ent.2: 27-32.
Krno I. (1982): Štruktúra a dynamika makrozoobenmtosu riečky Lupčianky a jej prítokov (Nízké Tatry). – Biol práce 28, 2: 1-126.
Krno I. (ed.): (1996): Limnology of the Turiec river basin (West Carpathians, Slovakia). Biologia, Bratislava, 51. Suppl.2: 1-122.
Křelinová E. (1962): K poznání českých pošvatek (Plecoptera). Studie o bionomii a zoogeografii bentické české zvířeny. Unpublished PhD. thesis. 265 pp. Entomologický ústav ČSAV Praha.
Landa V. , Helešic J.,Soldán T.,Zahrádková S.: (1997): Stoneflies (Plecoptera) of the river Vltava, Czech Republic: a century of extinction. – In: Landolt P., Sartori M. (eds.): Ephemeroptera and Plecoptera: Biology – Ecology – Systematics. Mauron Tinguely and Lachat, CH – Fribourg, 569 pp.(pp. 288-295.
Raušer J. (1956): K poznání rodu Leuctra Stephens ve Slezsku. – Spisy Přírodov. Fak.MU Brno, 372: 63-110.
– (1962): K zoogeografii severomoravských druhů rodu Protonemura Kny. a Leuctra Steph. (Plecoptera). – Přírodověd. Čas. Slezský 23:175-192.
– (1977): Plecoptera. In: Dlabola J. (ed): Check List tschechoslovakische Insectenfauna. – Acta faun. ent.Mus nat.Pragae 15, Suppl. 4, 158 pp.(pp.27- 29).
Soldán T. (1996): Přehled pošvatek (Plecoptera) Šumavy s poznámkami k jejich současnému výskytu. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 36: 37-47.
Soldán T. Zahrádková S., Helešic J., Dušek L. and Landa V. (1998): Distributional and quantitative Patterns of Ephemeroptera and Plecoptera in the Czech Republic: a possibility of detection of long-term environmental changes of aquatic biotopes. – Folia Fac.sci .nat. Univ. Masaryk. Brunensis, Biol., 98: 1-305.
Škapec L. et al. (1992): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR 3, Bezobratlí.155 pp.Príroda, Bratislava.
Winkler O. (1956): Výzkum bentické zvířeny potoků v okolí Horské Kvildy (Šumava).- Zool. listy 5:367-386.
– (1957): Plecoptera Slovenska. – Biol. práce 3 :1-95.
Zwick P. (1984): Rote Liste der Steinfliegen (Plecoptera). In: Blab J. et al. Rote Liste der gefahrdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. – Naturschutz Aktuell, 1: 115-116.

 

Ivan Tuša