Muzeum v Šumperku

  • Botanika
     |  Akvarely

Spirodela polyrhiza

B 1339