Muzeum v Šumperku

  • Botanika
     |  Akvarely

Myriophyllum scpicatum

B 1319