Sondážní výzkum na mohelnických hradbách

V závěru měsíce října provedlo Vlastivědné muzeum v Šumperku zjišťovací sondážní práce v Mohelnici u městských hradeb. Letošní rok byla naplánovaná rekonstrukce hradeb na ulici Okružní, naproti křižovatce s ulicí Třebovskou za sochou Rudoarmějce. U příležitosti těchto prací bylo rozhodnuto o provedení archeologických sondáží, které umožní zjistit, jak vypadá situace u paty hradby a v jakém je stavu hradba samotná. Možnost zdokumentovat tuto velmi cennou a dlouho opomíjenou památku města byla dlouho přáním archeologů a památkářů. Symbolicky se započalo s opravou hradeb pro město ve významném roce, kdy slaví 735 let od svého založení. Jeho oficiální historie je datována listinou biskupa Bruna ze Schauenburku z roku 1273, zde je Mohelnice poprvé v dochovaných písemných pramenech uváděna jako město. Symbolem města byly hradby, které nejen chránily obyvatele, ale vymezovaly i město samotné a vyjadřovaly jeho samostatnost. Lze předpokládat, že zpočátku formující se město obepínaly jistě hradby dřevěné (dřevohlinité), které zanedlouho nahradily hradby kamenné. Stalo se tak roku 1322, kdy Biskup Konrád I. se souhlasem krále Jana Lucemburského dal roku 1322 městu právo opevnit se kamennými hradbami a vodními příkopy. Do dnešních dnů se však z tohoto opevnění zachovalo jen velmi málo.
 
Při archeologickém výzkumu hradeb byly realizovány dvě sondy (A a B), které zjistily pod svrchní vrstvou pravděpodobně zpevňující jílovitý zásyp hradby a poté již kulturní souvrství datované střepy do vrcholného středověku (nejstarší okraj dokonce datován již do 12. stol.). Že toto vyvýšené místo nebylo opomenuto ani v pravěku, svědčí četné zlomky keramiky, datované předběžně do pozdní doby kamenné (eneolitu), nacházející se ve spodní vrstvě. Našla se zde i část pracovního nástroje – čepelky ze silicitu. Srpovitý lesk na části ostří dosvědčuje, že se jedná o používaný nástroj. Hradba byla položena na podloží, které se nacházelo 1,2 m pod současným povrchem. Místy se dochovala původní gotická omítka. Sonda B ve vytipovaném místě přinesla překvapení, neboť hradba zde končila po pár centimetrech pod současným povrchem. Ačkoli tedy sonda B se nacházela jen pár metrů od sondy A, zjistila zcela jinou situaci. V příštím roce se bude v rekonstrukci hradeb a tedy i v archeologickém výzkumu pokračovat. Teprve pak budou moci být výsledky výzkumu komplexně vyhodnoceny.

 

Martin Baják