Doba bronzová v panelovém sídlišti

Jednou z běžných činností muzejního archeologa je vizuální kontrola zemních prací na stavbách různého charakteru. Při archeologických dohledech v našem podhorském regionu jsou tímto způsobem archeologické nálezy či situace zjištěny jen málokdy. V červnu však probíhaly výkopové práce pro uložení optického kabelu v severní části Šumperka a v prostoru panelového sídliště mezi ulicemi Erbenovou a Šumavskou byly identifikovány zbytky pravěkých sídlištních jam. Na základě charakteru několika hliněných střepů získaných z výkopu jsme mohli určit, že se v těchto místech nalézala osada již v pozdní době bronzové (10.–8. století př. n. l.). Obnažené archeologické situace byly v úzkých liniových výkopech zdokumentovány, stavba nebyla ze strany archeologů nijak zdržena, přesto muzeum získalo další cenné informace o charakteru pravěkého osídlení na území našeho města.

 

obrázek 

Demolicí původních cihlových domů, následnou stavbou panelového sídliště a inženýrských sítí se původní terén výrazně proměnil, přesto bylo ve výkopu identifikováno několik pravěkých jam s tmavou výplní, zahloubených do jílovitého podloží žlutohnědé barvy.

 

 

obrázek

Jeden sídlištní objekt z konce doby bronzové byl identifikován v podstatě přímo před vstupem do jednoho ze současných panelových domů v ul. Erbenově.

 

 

 

obrázek

Další pravěké artefakty byly zjištěny v promíšených vrstvách i poblíž křižovatky sousedních ulic Šumavské a Zemědělské.