Bryologicko-lichenologický seminář v Chrasticích

Ve dnech 2. – 5. října 2008 se v Chrasticích konal seminář s názvem 21. bryologicko-lichenologické dny, pořádaný bryologicko-lichenologickou sekcí České botanické společnosti (ČBS), Vlastivědným muzeem v Šumperku, Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově n. Kněžnou a Ostravskou univerzitou. Tento seminář se koná pravidelně dvakrát do roka (na jaře a na podzim) a je setkáním bryologů a lichenologů ČR s pravidelnou účastí studentů, polských bryologů a ostatních zájemců o mechorosty a lišejníky. V příjemném prostředí rekreačního zařízení Úsvit Chrastice se letos pod Králickým Sněžníkem sešlo celkem 43 účastníků. První den byla uskutečněna exkurze na Přírodní památku Chrastický hadec. Večer pak byl seminář zahájen přednáškou o přírodních poměrech Králického Sněžníku, kterou přednesl Milan Gracias, pracovník Horské služby Jeseníky. O lišejnících a mechorostech Králického Sněžníku po něm referovali Josef Halda z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově n. Kněžnou a Magda Zmrhalová z Vlastivědného muzea v Šumperku. Další dva dny probíhaly celodenní exkurze, jejichž cílem bylo zjistit, které druhy mechorostů a lišejníků na navštívených lokalitách rostou. Exkurze směřovaly do údolí Moravy, na Tvarožné díry, Vlaštovčí skály, prales ve Strmém, vrchol Králického Sněžníku, sedlo pod Králickým Sněžníkem, Mokrý hřbet, Prudký potok, Klepý a Modřínový vrch nad Raškovem. Večerní program byl vyplněn mikroskopickým určováním nasbíraného materiálu, přednáškami a diskusemi nad postery, proběhlo také plénum bryologicko-lichenologické sekce ČBS. Seminář byl ukončen v neděli 5. 10. exkurzí do opuštěného mramorového lomu v Horní Moravě.
 
Cílem celého semináře bylo doplnit informace o složení mechové a lišejníkové flóry v oblasti Králického Sněžníku. Toto pohoří je historicky relativně dobře bryologicky i lichenologicky prozkoumáno. V letech 1999 – 2005 zde realizovali intenzivní bryologický a lichenologický výzkum M. Zmrhalová a J. Halda, během kterého zjistili, že z území Králického Sněžníku bylo dosud známo celkem 343 druhů mechorostů (tj. necelých 40 % české bryoflóry) a 370 druhů lišejníků (zhruba 24 % české lichenoflóry) včetně historických údajů. Během let 1999 – 2005 bylo zjištěno 251 druhů mechorostů a 234 druhů lišejníků. Důležitým výsledkem semináře bylo nalezení několika dalších historicky udávaných druhů, z nichž některé byly potvrzeny po sto i více letech. Z regionálního i celorepublikového hlediska jsou cenné nálezy i několika dalších významných druhů, které dosud z území nebyly známy. Účastníci své nálezy budou publikovat na jaře příštího roku.
 
Velký dík patří společnosti Delfortgroup a agentuře Rhaken.net, které letošní bryologicko-lichenologický seminář podpořily sponzorsky.

 

Přednášky, které na semináři zazněly:
 
– Přírodní poměry Králického Sněžníku (M. Gracias, Horská služba Jeseníky, oblast Horní Morava).
– Lišejníky Králického Sněžníku (J. Halda, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově n. Kněžnou).
– Mechorosty Králického Sněžníku (M. Zmrhalová, Vlastivědné muzeum v Šumperku).
– Dojmy z konference o rašelinících, Aljaška 2008 (V. Plášek, Ostravská univerzita v Ostravě, B. Shaw, Duke University, USA).
– Příroda a mechorosty Tádžikistánu (V. Plášek, Ostravská univerzita v Ostravě).
– Taxonomická a karyologická specifikace čeledi Ditrichaceae (I. Novotný, Moravské zemské muzeum Brno).
– Výzkum druhu Hamatocaulis vernicosus na PřF JU aneb jak moc lze jeden mech potrápit… (T. Štechová, A. Manukjanová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích).

 

Přihlášené postery:
 
– Dolný A., Plášek V., Drozd P. & Kočárek P.: Affinity of dragon flies for Sphagnum ecological groups.
– Drozd P., Dolný A., Jašík M., Kočárek P., Krupař M., Plášek V. & Ševčík V.: Structure of invertebrate community associated with moss cushions.
– Kocourková J.: Biodiversity of lichens and lichenicolous fungi in the Jizerské hory Protected Landscape Area in the Czech Republic.
– Kočárek P., Grucmanová Š., Filipcová Z., Bradová L., Plášek V. & Holuša J.: Mosses as a food component of groundhopper Tetrix ceperoi.
– Novotný I.: Ditrichum zonatum v České republice a na Slovensku a přilehlých oblastech.
– Plášek V., Štefúňová K., Hradilová J., Nociarová D., Pasečná M., Brus J. & Franková H.: Epiphytic mosses within Orthotrichaceae family in Moravskoslezské Beskydy Mts. and their ecological requirements.
– Plášek V., Zmrhalová M. & Číhal L.: Epiphytic mosses within Orthotrichaceae family in the Hrubý Jeseník Mts. A preliminary comparison of historical & recent data.
– Sova P.: Population ecology and genetics of the rare liverwort Jungermannia caespiticia Lindenb.

 

Publikované články:
 
– Halda J. Pl 2008. Seznam lišejníků české strany Králického Sněžníku. Acta Mus. Richnov., Sect. Natur. 15(1): 43-84.
– Zmrhalová M. & Halda J. P. 2008. Bryoflóra a lichenoflóra české strany Králického Sněžníku – úvod. Acta Mus. Richnov., Sect. Natur. 15(1): 1-5.
 
Magda Zmrhalová
 
 
Fotografie z akce – foto Š. Koval
 


Aloina rigida.


Aloina rigida.

 


Aneura pinguis
 

Chiloscyphus coadunatus
 

Cirriphyllum piliferum
 

Dichodontium palustre
 
Dichodontium palustre
 

Dichodontium palustre
 

Encalypta streptocarpa
 

Encalypta streptocarpa
 
 

Encalypta streptocarpa
 

Encalypta streptocarpa
 

Encalypta streptocarpa
 

Eurhynchium angustirete
 

Nad vodopádem Na Strašidlech
 

Pellia endivifolia
 

Plagiochila asplenioides
 

Plagiomnium undulatum
 

Prudký potok
 

Prudký potok
 

Rhodobryum roseum
 

Tortella tortuosa
 

Tvarožné díry
 

Tvarožné díry
 

Tvarožné díry
 

Ukončení semináře