Muzeum v Šumperku

  • Botanika
     |  Akvarely

Potamogeton natans

B 1327